The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนการส่งเอกสารใบสมัครสอบและการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 19  อาคาร 1  (สีม่วง)  ชั้น 2  ห้อง ป.4/9

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
631 ด.ญ. ศุภานัน สุภารัตน์ 00631 ป.4 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
632 ด.ญ. ศุภานิช วงศ์เสริมสิน 00632 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
633 ด.ญ. ศุวพิชชา เพ็ญกลาง 00633 ป.5 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
634 ด.ช. เศรษฐพันธ์ รุจีพิสิฐ 00634 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
635 ด.ช. เศรษฐภัทร์ ซู 00635 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
636 ด.ช. โศภิษฐา อริยสุนทร 00636 ป.4 เฟื่องฟ้าวิทยา ปทุมธานี
637 ด.ญ. โศภิษฐา ธนแกน 00637 ป.6 กว่างเจ้า กรุงเทพมหานคร
638 ด.ช. สมภพ อร่ามพรรณสดใส่ 00638 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
639 ด.ช. สมัชญ์ ภมรกูล 00639 ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
640 ด.ช. สรวิชญ์ แตงแก้ว 00640 ป.6 สารสาสน์วิเทศชลบุรี ชลบุรี
641 ด.ช. สรสิช คิดละเอียด 00641 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
642 ด.ญ. สราพร โฆษิตวิวัฒน์ 00642 ป.6 วัดท่าเกวีนย ฉะเชิงเทรา
643 ด.ญ. สวรินทร์ สมประสงค์ 00643 ป.4 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
644 ด.ญ. สวิตตา เรืองธุระกิจ 00644 ป.5 อนุบาลระยอง ระยอง
645 ด.ช. สหรัฐ สุวรรณบริบูรณ์ 00645 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
646 ด.ญ. สาริศา สงดำ 00646 ป.5 บางกอกทวิวิทย์ กรุงเทพมหานคร
647 ด.ญ. สาวิตรี สุนทรวิวัฒน์ 00647 ป.6 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา
648 ด.ญ. สิดาภา อึ้งอร่าม 00648 ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
649 ด.ช. สิทธา ดำศิริ 00649 ป.5 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
650 ด.ญ. สินีนาฏ แสงบำรุง 00650 ป.5 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
651 ด.ช. สิปปภาส เตชทิพากร 00651 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
652 ด.ช. สิรพงษ์พัทธ์ พรประภา 00652 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
653 ด.ช. สิรภพ ลิ้มลักรภพ 00653 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
654 ด.ช. สิรภัค จักรวาลวิบูลย์ 00654 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
655 ด.ญ. สิรภัทร ไทรวิจิตร 00655 ป.6 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
656 ด.ช. สิรวิชญ์ ลิมป์แสงศรี 00656 ป.4 สาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
657 ด.ช. สิรวิชญ์ แถมมั่น 00657 ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
658 ด.ช. สิรวิชญ์ ประมวลญาติ 00658 ป.5 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
659 ด.ช. สิรวิชญ์ ครองศักดิ์ศิริ 00659 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
660 ด.ญ. สิริ พูลศรี 00660 ป.5 จันทรวิทยา กรุงเทพมหานคร
661 ด.ญ. สิริกุล ศรัทธาบุญ 00661 ป.6 สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร
662 ด.ญ. สิรินดา ศิลปเจริญ 00662 ป.5 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
663 ด.ญ. สิรินทรา กลางประพันธ์ 00663 ป.6 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
664 ด.ญ. สิริยากร เหลืองพิมานสกุล 00664 ป.5 พระโขนงวิทยา กรุงเทพมหานคร
665 ด.ญ. สิริรสา จุละจาริตต์ 00665 ป.6 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ