The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนการส่งเอกสารใบสมัครสอบและการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 3  อาคาร 2  (สีชมพู)  ชั้น 3  ห้อง ป.3/3


ลำดับ ชื่อ-สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
71 ด.ช. จามีกร ลิขิตวัฒนานุรักษ์ 00071 ป.6 บางกอกทวิวิทย์ กรุงเทพมหานคร
72 ด.ญ. จารุพร สมในใจ 00072 ป.6 โชติกาญจน์ กรุงเทพมหานคร
73 ด.ญ. จาฤวรรณ ใจกล้า 00073 ป.6 ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
74 ด.ช. จิณณวัตร ปานกำเหนิด 00074 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
75 ด.ญ. จิดาภา ปิ่นคุณากร 00075 ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
76 ด.ญ. จิดาภา จำลองเพ็ชร 00076 ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
77 ด.ญ. จิดาภา กระแตวงศ์ 00077 ป.4 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
78 ด.ช. จิตติพัฒน์ การุณ 00078 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
79 ด.ญ. จิตติมา ยิ้มแฉล้ม 00079 ป.3 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง
80 ด.ญ. จิตา ตามประวัติ 00080 ป.5 บีคอนเฮ้าส์แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี
81 ด.ญ. จินต์จุฑา สุขประเสริญ 00081 ป.6 ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
82 ด.ญ. จิรญากร พึ่งเย็น 00082 ป.4 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
83 ด.ช. จิรทีปต์ เหลืองวิไลเลิศ 00083 ป.5 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ กรุงเทพมหานคร
84 ด.ช. จิรพัฒน์ เสงี่ยมวงศ์ 00084 ป.4 วัดท่าเกวีนย ฉะเชิงเทรา
85 ด.ช. จิรเมธ จรูญศรีรัตน์ 00085 ป.5 เลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
86 ด.ช. จิรวัฒน์ อิ่นอ้าย 00086 ป.6 เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
87 ด.ญ. จิระประภา วิเชียรทศพร 00087 ป.6 พระโขนงวิทยา กรุงเทพมหานคร
88 ด.ญ. จิรัชญา จงสุขเกษม 00088 ป.6 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
89 ด.ญ. จิรัชยา ศรีสุขเสริม 00089 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
90 ด.ญ. จีซู  ยุน คำวิลัยศักดิ์ 00090 ป.4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
91 ด.ช. จีราวัฒน์ พูนบันดาลสิน 00091 ป.6 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
92 ด.ช. จีราวัฒน์ วรวิชัยรุจน์ 00092 ป.6 เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
93 ด.ญ. จุฑาพร จิตตสุนทรกุล 00093 ป.6 จันทรวิทยา กรุงเทพมหานคร
94 ด.ญ. เจณิตา ไม้งาม 00094 ป.6 สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
95 ด.ญ. เจตนิพิฐ ธนทวี 00095 ป.4 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
96 ด.ญ. เจนตา วงศ์เลิศสกุล 00096 ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
97 ด.ญ. ฉันทิสา ทองด้วง 00097 ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
98 ด.ช. เฉลิมชัย ทองคำ 00098 ป.4 พระโขนงวิทยา กรุงเทพมหานคร
99 ด.ช. ชคัตตรัย สุขก้องวารี 00099 ป.6 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
100 ด.ญ. ชญากาณฑ์ รัศมีเจริญชัย 00100 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
101 ด.ญ. ชญานิน ธนานพงศ์ 00101 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
102 ด.ญ. ชญานินทน์ พัฒโร 00102 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
103 ด.ญ. ชญาภา จันทร์สมบูรณ์ 00103 ป.6 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
104 ด.ช. ชนวีร์ ศรีพรประเสริฐ 00104 ป.5 เอกบูรพา กรุงเทพมหานคร
105 ด.ญ. ชนัญชิตา ลักษณบุตร 00105 ป.4 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ