The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนการส่งเอกสารใบสมัครสอบและการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 4  อาคาร 2  (สีชมพู)  ชั้น 3  ห้อง ป.3/4

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
106 ด.ญ. ชนัญญา พัดทอง 00106 ป.6 ประชาสงเคราะห์ ชลบุรี
107 ด.ญ. ชนากานต์ หลีเหล่างาม 00107 ป.6 ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
108 ด.ช. ชนาธิป ภคนันทานนท์ 00108 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
109 ด.ช. ชนานน ภคนันทานนท์ 00109 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
110 ด.ญ. ชนิดา โลหะเวช 00110 ป.6 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
111 ด.ญ. ชนิดาภา แซ่ลี้ 00111 ป.5 กว่างเจ้า กรุงเทพมหานคร
112 ด.ญ. ชมพูนุท สรเสณีย์ 00112 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
113 ด.ญ. ชมพูนุท เจริญสุข 00113 ป.6 ประชาสงเคราะห์ ชลบุรี
114 ด.ช. ชยธร มีจันทร์ 00114 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
115 ด.ช. ชยนันท์ แสนดี 00115 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
116 ด.ญ. ชยพร แก้วบัว 00116 ป.6 จันทรวิทยา กรุงเทพมหานคร
117 ด.ช. ชยาวิชช์ องค์ใหญ่ 00117 ป.4 วัดท่าเกวีนย ฉะเชิงเทรา
118 ด.ช. ชยุต วงศ์วิชยาภรณ์ 00118 ป.5 อนุบาลสุธีธร นครปฐม
119 ด.ช. ชยุต เลี้ยงบำรุง 00119 ป.6 บางกอกทวิวิทย์ กรุงเทพมหานคร
120 ด.ช. ชวนินทร์ ปิ่นมงคล 00120 ป.4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
121 ด.ช. ชวโรจน์ เชาว์เชี่ยวชาญ 00121 ป.5 สาสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
122 ด.ญ. ช่อชมพู ตันเส็ง 00122 ป.6 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
123 ด.ช. ชัยธรา จรรยาศักดิ์ศรี 00123 ป.5 ปิยะจิตวิทยา กรุงเทพมหานคร
124 ด.ช. ชาคครีย์ ไกรนรา 00124 ป.6 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
125 ด.ช. ชาคริต แผ่เรืองรัตน์ 00125 ป.4 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
126 ด.ญ. ชาคริยา พลอยดี 00126 ป.5 อรรถมิตร กรุงเทพมหานคร
127 ด.ช. ชาญธาดา ยุพิน 00127 ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
128 ด.ญ. ชามาภัทร บุณยะสมภพ 00128 ป.5 อนุบาลนนทบุรี นนทบุรี
129 ด.ญ. ชาลิสา งามกระแสสินธุ์ 00129 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
130 ด.ช. ชินธันย์ กฤษดาธิการ 00130 ป.5 กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร
131 ด.ญ. ชุติมา มณี 00131 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
132 ด.ช. โชติพัฒน์ อัจฉรารุจิ 00132 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
133 ด.ช. โชติสกุล ปัญญาชัยรักษา 00133 ป.5 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
134 ด.ช. ไชยภัทร ชวลิตสกุลชัย 00134 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
135 ด.ญ. ซาฟีอ๊ะ เปาะจิ 00135 ป.6 ทินกรพิทยานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
136 ด.ช. ฌชติวัฒน์ สิรินิติโรจน์ 00136 ป.4 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
137 ด.ช. ญาณาธร สัตถาวร 00137 ป.4 สาธิต มศว.ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
138 ด.ญ. ญาณิศา สุริยเดชวงศ์ 00138 ป.4 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
139 ด.ญ. ญาณิศา อินทร์มีสุข 00139 ป.4 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
140 ด.ญ. ญาโณทัย กลิ่นจันทร์หอม 00140 ป.6 สวนบัว กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ