The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนการส่งเอกสารใบสมัครสอบและการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 5  อาคาร 2  (สีชมพู)  ชั้น 3  ห้อง ป.3/5

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
141 ด.ช. ฐปณวัฒน์ พันฐ์ศรี 00141 ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
142 ด.ญ. ฐานิดา ประดิษฐาน 00142 ป.6 โสมาภา  (นวมินทร์) กรุงเทพมหานคร
143 ด.ญ. ฐานิตา ขุนทรัพย์ 00143 ป.6 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
144 ด.ญ. ฐิดากาญจน์ ไกรเทศธีรนันท์ 00144 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
145 ด.ช. ฐิตินันท์ แซ้ 00145 ป.5 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
146 ด.ช. ฐิติพงษ์ บัวเปรม 00146 ป.5 พระโขนงวิทยา กรุงเทพมหานคร
147 ด.ญ. ฑิตยา นิรนาท 00147 ป.3 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
148 ด.ช. ณชนก กลัดสำเนียง 00148 ป.6 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
149 ด.ญ. ณญาดา แพนดี 00149 ป.6 อัสสัมชัญคอนเวนต์สีลม กรุงเทพมหานคร
150 ด.ช. ณฐกร สวัสดิ์นพรัตน์ 00150 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
151 ด.ญ. ณทกัญ วราธนานันทน์ 00151 ป.5 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
152 ด.ช. ณนธนัฎ ธีรวัฒนานนท์ 00152 ป.6 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
153 ด.ญ. ณปภา บุญวานิช 00153 ป.4 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
154 ด.ญ. ณภัค วิทยาดี 00154 ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
155 ด.ญ. ณภัค ตันติจินดา 00155 ป.6 เลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
156 ด.ช. ณภัท อุตบัววงศ์ 00156 ป.5 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
157 ด.ช. ณภัทร จิวจินดา 00157 ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
158 ด.ช. ณภัทร เจียรวิจิตร 00158 ป.6 ทับทอง กรุงเทพมหานคร
159 ด.ช. ณภัทร จันท์โศภิน 00159 ป.6 พระแม่มารี กรุงเทพมหานคร
160 ด.ช. ณภัทร เหล็งยินดี 00160 ป.4 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
161 ด.ช. ณภัทร วุฒิวรจินดา 00161 ป.6 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
162 ด.ญ. ณภาภัช แก้วสว่าง 00162 ป.5 บางกอกทวิวิทย์ กรุงเทพมหานคร
163 ด.ญ. ณยา สาธิตพิเคาระห์ 00163 ป.5 พระแม่มารี กรุงเทพมหานคร
164 ด.ช. ณรัช พัฒนธนาเดชา 00164 ป.6 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
165 ด.ญ. ณราฎา จะชาลี 00165 ป.5 มารีย์วิทยา นครราชสีมา
166 ด.ญ. ณัชชา ชัยบุรานนท์ 00166 ป.5 สาธิต มศว.ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
167 ด.ญ. ณัชชา เรืองหิรัญ 00167 ป.4 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
168 ด.ญ. ณัชชา คล้ายเพ็ชร์ 00168 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
169 ด.ช. ณัชพล ผิวอ่อน 00169 ป.6 เปี่ยมสุวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร
170 ด.ช. ณัชพล นิมิตนนท์ 00170 ป.4 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
171 ด.ช. ณัฎฐ์ชัย วุฒิกุลพานิช 00171 - - -
172 ด.ญ. ณัฎฐณิชา ชีรนรวนิชย์ 00172 ป.4 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
173 ด.ญ. ณัฎฐากร วยากรณ์ 00173 ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
174 ด.ญ. ณัฏฐณิชา เลิศสิริมั่นคง 00174 ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
175 ด.ญ. ณัฏฐณิชา กีรพัฒน์พิบูลย์ 00175 ป.5 พระแม่มารี กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ