The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนการส่งเอกสารใบสมัครสอบและการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 6  อาคาร 2  (สีชมพู)  ชั้น 3  ห้อง ป.3/6

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
176 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ทองนวล 00176 ป.6 เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ
177 ด.ญ. ณัฏฐ์เณรี บุลภรณ์ชญานนท์ 00177 ป.4 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
178 ด.ช. ณัฏฐเดช เผด็จสุวันนุกุล 00178 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
179 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กังวิวรรธน์ 00179 ป.4 สาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
180 ด.ช. ณัฏฐภัทร เสียงวิจิตร 00180 ป.5 ยอเซฟอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
181 ด.ญ. ณัฏฐ์ฤทัย โพธิภักดิ์ 00181 ป.6 เลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก สมุทรสาคร
182 ด.ช. ณัฏฐ์วัฒน์ เอี่ยมสูงเนิน 00182 ป.5 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
183 ด.ญ. ณัฐกมล แซ่ลิ้ม 00183 ป.6 ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
184 ด.ญ. ณัฐกฤตา จองดี 00184 ป.6 เปี่ยมสุวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร
185 ด.ญ. ณัฐกานต์ กีตา 00185 ป.4 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
186 ด.ญ. ณัฐกานต์ มรกฏกำจาย 00186 ป.5 จันทรวิทยา กรุงเทพมหานคร
187 ด.ช. ณัฐกิตติ์ รุ่งรัตนเจริญชัย 00187 ป.5 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
188 ด.ญ. ณัฐชญา กาญจนาพิทักษ์ 00188 ป.5 เลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
189 ด.ญ. ณัฐชนัน ไพรรื่นรมย์ 00189 ป.6 ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
190 ด.ญ. ณัฐชยา สายวิไล 00190 ป.5 มาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร
191 ด.ช. ณัฐฐาดล พงศ์เจริญตระกูล 00191 ป.5 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
192 ด.ญ. ณัฐฐินันท์ ผิวลี 00192 ป.6 จันทรวิทยา กรุงเทพมหานคร
193 ด.ญ. ณัฐฐินี อารักษ์ 00193 ป.4 วัดท่าเกวีนย ฉะเชิงเทรา
194 ด.ญ. ณัฐฐิรา อุดมสิทธิพันธุ์ 00194 ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
195 ด.ญ. ณัฐฐิรา ไชยคำ 00195 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
196 ด.ญ. ณัฐณิชา โรจน์วิเศษนุกูล 00196 ป.5 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
197 ด.ญ. ณัฐณิชา ฉัตรพิมลกุล 00197 ป.6 เลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
198 ด.ญ. ณัฐณิชา สารหน่อแก้ว 00198 ป.6 ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
199 ด.ช. ณัฐดนัย ศักดาภิพาณิชย์ 00199 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
200 ด.ช. ณัฐดนัย คุลิมา 00200 ป.5 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา
201 ด.ช. ณัฐธีร์ วัชรปริยพัฒน์ 00201 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
202 ด.ช. ณัฐนันท์ อยู่สมบูรณ์ 00202 ป.6 เปี่ยมสุวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร
203 ด.ญ. ณัฐนันท์ กีตา 00203 ป.5 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
204 ด.ญ. ณัฐนันท์ จุลภักดี 00204 ป.5 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
205 ด.ญ. ณัฐนันท์ สินสมบัติ 00205 ป.6 จันทรวิทยา กรุงเทพมหานคร
206 ด.ญ. ณัฐนิช เมฆาเด่นอัมพร 00206 ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
207 ด.ช. ณัฐพงศ์ สุวรรณมนตรี 00207 ป.6 เลิศหล้า ถ.เกษตร-นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร
208 ด.ช. ณัฐพงศ์ ชินะชัชวารัตน์ 00208 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
209 ด.ช. ณัฐพฤกษ์ ศักดาภิพาณิชย์ 00209 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
210 ด.ช. ณัฐพล แซ่ว่าง 00210 ป.6 พระโขนงวิทยา กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ