The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนการส่งเอกสารใบสมัครสอบและการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 10  อาคาร 2  (สีชมพู)  ชั้น 2  ห้อง ป.2/11

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
316 ด.ญ. นภัส มาตุรุ่งโรจน์ 00316 ป.4 พระโขนงวิทยา กรุงเทพมหานคร
317 ด.ช. นภัสดล กลมดวง 00317 ป.5 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นนทบุรี
318 ด.ญ. นภัสร สุวรรณกิจ 00318 ป.5 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี
319 ด.ช. นรภัทร ศรีปรางค์ 00319 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
320 ด.ญ. นรมน จัตุนวรัตน์ 00320 ป.6 โสมาภา  (นวมินทร์) กรุงเทพมหานคร
321 ด.ช. นรวิชญ์ วศินสังวร 00321 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
322 ด.ช. นราธิป เอียงเป้ 00322 ป.6 โสมาภา  (นวมินทร์) กรุงเทพมหานคร
323 ด.ญ. นรินทร ศรีจันทร์ 00323 ป.5 พระโขนงวิทยา กรุงเทพมหานคร
324 ด.ญ. นฤภร เจริญถาวรนนท์ 00324 ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
325 ด.ญ. นววรรณ บัวแก้ว 00325 ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
326 ด.ญ. นวิยา อนันตระกูลศิลป์ 00326 ป.5 พระโขนงวิทยา กรุงเทพมหานคร
327 ด.ช. นัฏฐชัย ปัญญาสรรเสริญ 00327 ป.4 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
328 ด.ญ. นัฐพร จำปาพันธ์ 00328 ป.6 พระโขนงวิทยา กรุงเทพมหานคร
329 ด.ญ. นันท์นภัส แลสันกลาง 00329 ป.4 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
330 ด.ญ. นันท์นภัส สัมปะชาโน 00330 ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
331 ด.ญ. นันท์นภัส ตระกูลสิริพันธุ์ 00331 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
332 ด.ช. นันทพงศ์ ประจักษ์วงศ์ 00332 ป.5 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
333 ด.ช. นันทภัทร วงค์จินดา 00333 ป.6 สวนบัว กรุงเทพมหานคร
334 ด.ญ. นันธิชา กุลกาญจนาธร 00334 ป.5 วัฒนาวิทยา กรุงเทพมหานคร
335 ด.ญ. นัยน์ภัค เกตุเกล้า 00335 ป.6 ประชาสงเคราะห์ ชลบุรี
336 ด.ญ. นาตาชา สายทวีสิน 00336 ป.6 บางกอกทวิวิทย์ กรุงเทพมหานคร
337 ด.ญ. นารีลักษณ์ ศรีคล้าย 00337 ป.6 จันทรวิทยา กรุงเทพมหานคร
338 ด.ญ. นิชชาภา เพชรเกตุ 00338 ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
339 ด.ช. นิธิวัฒน์ บัวพรหมมี 00339 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
340 ด.ช. นิธิศ เอื้อนจิตญานนท์ 00340 ป.5 สาธิต กำแพงเพชร
341 ด.ช. นิธิศ มีนสุข 00341 ป.4 เลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
342 ด.ญ. นิโลบล ยุ้นประยุกค์ 00342 ป.6 ประชาสงเคราะห์ ชลบุรี
343 ด.ช. บวรวิช ประมวลญาติ 00343 ป.4 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
344 ด.ช. บุญญฤทธิ์ วรรณศิริ 00344 ป.5 วัดท่าเกวีนย ฉะเชิงเทรา
345 ด.ช. บุญยกร ตันรัตนากร 00345 ป.6 สาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร
346 ด.ช. บุญยภู คู่มณี 00346 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
347 ด.ญ. บุณยวีร์ วิริยวงวานศ์ 00347 ป.5 อุดมวิทยา ราชบุรี
348 ด.ญ. เบญญพร ห่วงดิษฐ์ 00348 ป.4 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
349 ด.ญ. เบญญาภา มาตรสุโลก 00349 ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
350 ด.ญ. เบญญาภา บุณยโพธิกุล 00350 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ