The Association of Primary Science Teachers


 
การสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา จัดการสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

แนวคิดและหลักการ

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียน ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้ วัดความสามารถด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและลงข้อสรุป

 

download โครงการ

download วิธีการสมัครสอบออนไลน์

download ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ปี 2555

download แผนที่สนามสอบ

 

 

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียนชั้นประถมศึกษามีความสนใจพัฒนาตนเองด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
  2. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มีความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผล และการลงข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษา มีความสามารถในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและการลงข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทั่วประเทศ

 

วิธีการสมัคร

  1. กำหนดรับสมัครวันที่ 1 กรกฎาคม - 17 พฤศจิกายน 2560
  2. ค่าสมัครคนละ 150.- บาท
  3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน มายัง

3.1   ไปรษณีย์ถึงสมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา เลขที่ 9/99 อาคารแม็ค ซ.ลาดพร้าว 38 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 หรือ

3.2   สแกนเอกสารส่งมาที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ

3.3   ส่ง FAX มายังหมายเลข 0 2938 2028  กด 6

 

การชำระเงิน : โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 25 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 045-2-03086-3 ชื่อบัญชี สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ที่ www.apt4kru.org/science

 

การลงทะเบียนสอบ : นำบัตรประชาชน มาแสดงในวันสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ *

 

รายละเอียดการแข่งขัน

  1. กำหนดวันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. - 11.00 น.
  2. ประกาศผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัล วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
  3. สถานที่สอบแข่งขัน ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)
  4. หากผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนเป็นอันดับ 1,2 หรือ 3 มีคะแนนเท่ากัน จะต้องสอบเพื่อหาผู้ได้อันดับละ 1 คน อีกครั้ง โดยการตอบคำถามบนเวที และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

** ประกาศผลสอบทาง www.apt4kru.org/science ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชนในการดูผลสอบ

 

รายละเอียดการสอบ

1. ข้อสอบปรนัย  (เลือกตอบ 4 ตัวเลือก)    จำนวน 70 ข้อ           

 

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ                  ได้รับเงินรางวัล    5,000  บาท และโล่พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้รับเงินรางวัล    3,000  บาท และโล่พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้รับเงินรางวัล    2,000  บาท และโล่พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 10 รางวัล      ได้รับเงินรางวัล    1,000  บาท และเกียรติบัตร

รวมเงินรางวัลทั้งสิ้นจำนวน  20,000  บาท

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

 

ผู้สนับสนุนโครงการ : บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

 

หมายเหตุ : รายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่าย จะเป็นรายได้ของสมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อไป

: นักเรียนที่สมัครสอบสามารถดาวน์โหลดข้อสอบวิทยาศาสตร์ ปี 2555 ที่ www.apt4kru.org/science

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0  2512  0661 ต่อ  3815, 3912

 

หมายเหตุ : สมาคมสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อสอบและเฉลย