The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนยันการส่งเอกสารการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


ห้องสอบที่ 1  อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 3  ห้อง ป.3/1

 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
1 ด.ช. ปณิธิ ตั้งหมั่นกิจ 00001 ป.5 สารสาสน์สายไหม กรุงเทพ
2 ด.ช. รังสิมันตุ์ อริยสุนทร 00002 ป.5 เฟื่องฟ้าวิทยา ปทุมธานี
3 ด.ช. สุกนต์ธี สุรเจริญใจ 00003 ป.6 อนุบาลสระบุรี สระบุรี
4 ด.ช. ภีร์กวิน เจริญธรรมรักษา 00004 ป.4 ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี
5 ด.ช. จตุรภูมิ พลยาง 00005 ป.4 เด็กสากบนิมิตใหม่ กรุงเทพมหานคร
6 ด.ญ. พริมา พิพัฒน์นราพงศ์ 00006 ป.5 เซนหลุยส์ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
7 ด.ช. สุทธวิชญ์ พงศ์หล่อพิศิษฏ์ 00007 ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม นนทบุรี
8 ด.ช. ธิติ ไกรเพชร 00008 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพฯ
9 ด.ช. ดุลยพัฒน์ พรพนาวัลย์ 00009 ป.6 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
10 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ ไชยนาม 00010 ป.5 สารสาสน์วิเทศชลบุรี ชลบุรี
11 ด.ญ. ปวิชญา วงศ์ธนบัตร 00011 ป.5 อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร
12 ด.ญ. พิมพ์ญดา วัฒนชัย 00012 อื่น ๆ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
13 ด.ญ. ญาณิษฏา เอี้ยววงษ์เจริญ 00013 ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพฯ
14 ด.ช. ปองคุณ เถรว่อง 00014 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม.
15 ด.ช. อรรถวุฒิ ศรีสุธรรมพร 00015 ป.4 อันนาลัย สมุทรสาคร
16 ด.ญ. มนัสนันท์ ศรีสุธรรมพร 00016 อื่น ๆ อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร
17 ด.ช. รณกร จินดารัตน์ 00017 ป.4 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ
18 ด.ช. ภวัต ลีชาแสน 00018 ป.6 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพฯ
19 ด.ช. ชยุต วงศ์วิชยาภรณ์ 00019 ป.6 อนุบาลสุธีธร นครปฐม
20 ด.ญ. กัลยกร วงศ์วิชยาภรณ์ 00020 ป.4 อนุบาลสุธีธร นครปฐม
21 ด.ญ. ปุญชรัศมิ์ โชติวัฒนาสกุล 00021 ป.4 ราชินี กทม.
22 ด.ญ. ภริม ปันทวังกูร 00022 ป.4 อนุบาลพิบูลเวศม์ กรุงเทพ
23 ด.ช. จิณธิษณ์ จันพินิจ 00023 ป.4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
24 ด.ญ. วรินดา ธาดาชนะสุนทร 00024 ป.6 ราชินีบ กทม
25 ด.ช. ปัญญวิญช์ ศิริวิโรจนกุล 00025 ป.6 สาธิตเกษตร กรุงเทพมหานคร
26 ด.ช. ปฐพล มาโนชญานนท์ 00026 ป.4 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
27 ด.ช. ธนพัฒน์ กู่ก้องกฤษฎากร 00027 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพ
28 ด.ช. พีรณัฐ รัตนวารินทร์ชัย 00028 ป.6 ศุภวรรณ กรุงเทพฯ
29 ด.ช. ภูมิธรรม บุญด้วยลาน 00029 ป.6 คริสตสงเคราะห์ นครนายก
30 ด.ญ. พิมพ์เพชร เหลืองนภาเลิศ 00030 ป.6 ปาณยา พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
31 ด.ญ. สิปาง ลือชูวงศ์ 00031 ป.4 กวางตง สุโขทัย
32 ด.ญ. สิชา ลือชูวงศ์ 00032 ป.4 กวางตง สุโขทัย
33 ด.ช. ศรณพัฒน์ พัฒนปรีชากุล 00033 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ
34 ด.ญ. ณรฎา จะชาลี 00034 ป.6 มารีย์วิทยา นครราชสีมา
35 ด.ช. สโรช เพชรสุทธิ์ 00035 ป.5 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล นครปฐม

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ