The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนยันการส่งเอกสารการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


ห้องสอบที่ 2  อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 3  ห้อง ป.3/2


ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
36 ด.ช. กฤตยชญ์ มโนวัฒนกุล 00036 ป.6 โชคชัย กรุงเทพมหานคร
37 ด.ช. ภูวิศ เจริญพานิช 00037 ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ
38 ด.ช. กฤตภาส พงษ์ชื่นปภาดา 00038 ป.4 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์
39 ด.ช. นรเศรษฐ์ สมบุญ 00039 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ
40 ด.ช. ธีรสิทธิ์ สมบุญ 00040 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ
41 ด.ช. อัครชัย พิทักษ์ธรรม 00041 ป.5 อมรินทราราม กรุงเทพฯ
42 ด.ญ. สาริสา แซ่โค้ว 00042 ป.4 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ
43 ด.ช. จิรภัทร นาวีเรืองรัตน์ 00043 ป.5 เซนต์คาเบรียล กทม.
44 ด.ช. ภูริณัฐ เตชะอำนวยพร 00044 ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
45 ด.ญ. ปริยากร เจริญชนะกิจ 00045 ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพฯ
46 ด.ช. กิตติภพ ศรีสุวรรณ 00046 ป.6 ชลประทานวิทยา นนทบุรี
47 ด.ญ. นาทาชา สังขวรรณ 00047 ป.6 ราชินี กรุงเทพฯ
48 ด.ญ. ปภัสรา ทองมาก 00048 ป.6 ร.ร.ราชินีบน กรุงเทพ
49 ด.ช. สโรช เพชรสุทธิ์ 00049 ป.5 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล นครปฐม
50 ด.ช. จิระกิตต์ อัศวกาญจน์ 00050 ป.5 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพฯ
51 ด.ช. คณพศ ปริปุณณะ 00051 ป.5 อัสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร
52 ด.ญ. กัญญาณัฐ กิตติธรกุล 00052 ป.6 พิชญศึกษา นนทบุรี
53 ด.ญ. พิชญา มนต์วิเศษ 00053 ป.6 เอกบูรพาวิเทศศึกษา กรุงเทพฯ
54 ด.ญ. ณิชาภัทร ทองเลิศ 00054 ป.6 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
55 ด.ญ. พิชยา กระจ่างวิทยา 00055 ป.4 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพ
56 ด.ช. ชัยธรา จรรยาศักดิ์ศรี 00056 ป.6 ปิยะจิตวิทยา กรุงเทพ
57 ด.ญ. ณัฏฐธิดา วงศ์เลิศสุวรรณ 00057 ป.6 สารสาสวิเทศน์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
58 ด.ช. ธีรเสฏฐ์ สุริยฉัตรกุล 00058 ป.5 อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร
59 ด.ช. พงษ์วิทย์ ขันทอง 00059 ป.5 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
60 ด.ช. เจ โพธิ์พิกุล 00060 ป.5 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
61 ด.ช. ภูเบศ สืบศักดิ์ 00061 ป.5 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
62 ด.ญ. สุภัทรา สำราญวงษ์ 00062 ป.5 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
63 ด.ญ. ศิรญา มีมาก 00063 ป.5 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
64 ด.ช. ธนดล พูลสวัสดิ์ 00064 ป.6 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
65 ด.ช. นิธิกร จิวรรจนะโรดม 00065 ป.6 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
66 ด.ช. ธนนรินทร์ ตฤณชาติวณิชย์ 00066 ป.6 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
67 ด.ช. เจฏิภัชญ์ พงศ์พันธ์ภากร 00067 ป.6 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
68 ด.ช. พลาธิป เมืองเจริญ 00068 ป.6 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
69 ด.ช. กฤตธี จงศักดิ์สวัสดิ์ 00069 ป.6 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
70 ด.ช. คีตกานต์ หอมจรรยา 00070 ป.6 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ