The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนยันการส่งเอกสารการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


ห้องสอบที่ 13  อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 2  ห้อง ป.2/10

 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
421 ด.ช. ณภัทร จริยาสถาพร 00421 ป.6 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) กรุงเทพฯ
422 ด.ช. จักรพงษ์ อุ่นวงษ์แหวน 00422 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
423 ด.ช. ธีรวัจน์ บัวบาล 00423 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
424 ด.ช. กฤษฎา แก้วโภคา 00424 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
425 ด.ช. ศุภณัฐ ยรรยงฤทธิ์ 00425 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
426 ด.ญ. อภิญญา โยงกระโทก 00426 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
427 ด.ญ. ชมภูนุช พิมสาร 00427 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
428 ด.ญ. ปุญญิศา สุราราช 00428 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
429 ด.ญ. ปฏิมากร ผลาผล 00429 ป.4 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
430 ด.ช. ณิชชารีย์ บุญแสงชัยธวัฒน์ 00430 ป.4 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
431 ด.ช. พีรณัฐ เติมประยูร 00431 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
432 ด.ช. ธนพัฒน์ แก้วใส 00432 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
433 ด.ช. ธีร์จุฑา ไม้หอม 00433 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
434 ด.ญ. นภัสฒ์ธีรา รวมศิริวัฒนกุล 00434 ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
435 ด.ญ. ธัญวรัตม์ วิริยจารี 00435 ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
436 ด.ญ. จุฑาดา ดำรงค์ชีพ 00436 ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
437 ด.ญ. กันตา ตามชูชัยชนะ 00437 ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
438 ด.ญ. พัชริดา โสภาภิมุข 00438 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
439 ด.ญ. ลักษิกา บุบผาโภชน์ 00439 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
440 ด.ญ. อิสสริยา พงษ์เพ็ชร์ 00440 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
441 ด.ญ. สุทธิกานต์ ณ สงขลา 00441 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
442 ด.ญ. ธนพร ธนโอภาส 00442 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
443 ด.ช. ภัทรสิทธิ์ ภักดี 00443 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
444 ด.ญ. รุจิรา แววนกยูง 00444 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
445 ด.ญ. ปิ่นประภา สุขสมัย 00445 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
446 ด.ญ. ณัชชา คล้ายเพ็ชร 00446 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
447 ด.ญ. ชมพูนุท สรเสณีย์ 00447 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
448 ด.ญ. กฤตติกา อุดมเกียรติ 00448 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
449 ด.ญ. สิริสา ฟุ้งสุคนธ์ 00449 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
450 ด.ช. ภรมพล เอกอนันต์ 00450 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
451 ด.ช. ชยณัฐ ศรีสากล 00451 ป.4 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
452 ด.ญ. ชญานิน เชื้อสุพรรณ 00452 ป.6 มารีย์วิทยา นครราชสีมา
453 ด.ญ. วริศรา ระดาไสย์ 00453 ป.6 มารีย์วิทยา นครราชสีมา
454 ด.ช. ภพสุข สุเมธเชิงปรัชญา 00454 ป.6 มารีย์วิทยา นครราชสีมา
455 ด.ช. สิทธิเดช ดาศรี 00455 ป.6 มารีย์วิทยา นครราชสีมา

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ