The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนยันการส่งเอกสารการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


ห้องสอบที่ 14  อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 2  ห้อง ป.2/9

 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
456 ด.ญ. กชกร ผลประเสริฐ 00456 ป.4 โรงเรียนสถาพรศึกษา กรุงเทพมหานคร
457 ด.ญ. กชพรรณ ราหมัน 00457 ป.5 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
458 ด.ญ. กนกรัศม์ เกษมพงศ์ปกรณ์ 00458 ป.6 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
459 ด.ญ. กมลชนก สารวรรณ 00459 ป.4 โรงเรียนสถาพรศึกษา กรุงเทพมหานคร
460 ด.ช. กฤศณัฏฐ์ เดชวงศ์สมชิต 00460 ป.5 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
461 ด.ช. กษม ใช้คล่องกิจ 00461 อื่น ๆ อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
462 ด.ช. ก้องภพ มอบมิตร 00462 ป.6 โรงเรียนสถาพรศึกษา กรุงเทพมหานคร
463 ด.ช. คณิต นิลรัต 00463 ป.6 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
464 ด.ญ. จังคนิภา รอดเรืองสันต์ 00464 ป.6 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
465 ด.ช. จิณณกันต์ เฉวียงภพ 00465 ป.6 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
466 ด.ญ. จินตภัทร ด่านขุนทด 00466 ป.5 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
467 ด.ช. จิรวัฒน์ ศตพรพิสิฐ 00467 ป.6 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
468 ด.ช. ชนทัต ถิรสุนทรากุล 00468 ป.6 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
469 ด.ญ. ชนัตตา สุดสัตย์ 00469 ป.4 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
470 ด.ญ. ชินบุปผา สุดจันทึก 00470 ป.5 โรงเรียนสถาพรศึกษา กรุงเทพมหานคร
471 ด.ญ. ชินัญญา ภูรีวัฒนา 00471 ป.5 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
472 ด.ช. ชิษณุพงศ์ เทียนสรรค์ 00472 ป.4 โรงเรียนสถาพรศึกษา กรุงเทพมหานคร
473 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ทิพย์ธำรง 00473 ป.6 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
474 ด.ช. โชต อยู่ประพัฒน์ 00474 ป.6 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
475 ด.ญ. ญาณาธิป เฮงอุดมทรัพย์ 00475 ป.6 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
476 ด.ญ. ญาดา เบญจางคกุล 00476 ป.5 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
477 ด.ญ. ฐานิดา อภินาวิน 00477 ป.6 โรงเรียนสถาพรศึกษา กรุงเทพมหานคร
478 ด.ญ. ฐานิยาภา บางเจริญสุข 00478 ป.4 โรงเรียนสถาพรศึกษา กรุงเทพมหานคร
479 ด.ช. ณภัทร สุทธิศรี 00479 ป.5 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
480 ด.ช. ณภัทษร สุกใส 00480 ป.6 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
481 ด.ช. ณฤทธิ์ ปัญญากรกิตติคุณ 00481 ป.5 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
482 ด.ช. ณัฏฐ์วิชชา พึ่งใหญ่วัฒนะ 00482 ป.6 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
483 ด.ช. ณัฐกิตติ์ รุ่งรัตนเจริญชับ 00483 ป.6 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
484 ด.ญ. ณัฐชา ชะเอมน้อย 00484 ป.6 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
485 ด.ช. ณัฐพล แก้วเกษร 00485 ป.4 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
486 ด.ช. ณัฐพัชร์ ปิยกาญจน์ 00486 ป.5 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
487 ด.ช. ณัฐพัชร์ พรหมมานันท์ 00487 ป.6 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
488 ด.ช. ณัฐภัทร อุ่นเสมาธรรม 00488 ป.4 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
489 ด.ช. ณัฐรัชต์ บุญปก 00489 ป.5 โรงเรียนสถาพรศึกษา กรุงเทพมหานคร
490 ด.ญ. ณัฐวรรธน์ วิชชนาถวงศ์ 00490 ป.6 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ