The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนยันการส่งเอกสารการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


ห้องสอบที่ 16  อาคาร 1  (ตึกสีม่วง)  ชั้น 2  ห้อง ป.2/7

 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
526 ด.ญ. พิชญา พิมพ์สุวรรณ์ 00526 ป.6 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
527 ด.ช. พิชญุตม์ เขจรานนท์ 00527 ป.5 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
528 ด.ช. พีรณัฐน์ บุญศักดิ์เฉลิม 00528 ป.6 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
529 ด.ช. พูนสุข นาคากาวา 00529 อื่น ๆ อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี
530 ด.ญ. เพ็ญพิมพ์ อัปมะให 00530 ป.5 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
531 ด.ญ. เพ็ญสิริรัตน์ สนสอาดจิต 00531 ป.6 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
532 ด.ญ. แพรวา เพ็ญคุณาพร 00532 ป.4 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
533 ด.ช. ภวัต จันทรสา 00533 ป.4 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
534 ด.ช. ภาธร บุญเกิด 00534 ป.6 สาธิตพัฒนา กรุงเทพ
535 ด.ญ. ภูพฤกษา ผู้ทรงธรรม 00535 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
536 ด.ช. ภูริณัฐ วัชรอำไพวัณย์ 00536 ป.6 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
537 ด.ญ. มทินา บุญเต็ม 00537 ป.6 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
538 ด.ญ. มนชิตา ไทยอาภรณ์ 00538 ป.5 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
539 ด.ช. เมธังกรณ์ ถิรเสถียรรัตน์ 00539 ป.6 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
540 ด.ช. เมธาภัทร กลิ่นประยูร 00540 ป.6 โรงเรียนสถาพรศึกษา กรุงเทพมหานคร
541 ด.ญ. ร่มพิชา งามสวย 00541 ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายประถม) กรุงเทพฯ
542 ด.ญ. รวิสรา จรดล 00542 ป.5 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
543 ด.ญ. รสวิมน พะวงษ์ 00543 ป.5 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
544 ด.ช. รัชพล เลติกุล 00544 ป.5 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
545 ด.ญ. รัญชน์รวี วงศวงศ์ปกรณ์ 00545 ป.5 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
546 ด.ช. รัฐเกล้า ตันรัตนากร 00546 ป.5 สาธิตละอออุทิศ กทม
547 ด.ช. ราชันย์ คงแสนคำ 00547 ป.5 โรงเรียนสถาพรศึกษา กรุงเทพมหานคร
548 ด.ญ. วรรณปรัชญ์ อภิปิติอนันต์ 00548 ป.6 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
549 ด.ญ. วัชณิสา มาใช้เวทย์ 00549 ป.6 สถาพรศึกษา กรุงเทพมหานคร
550 ด.ญ. วีร์สุดา หุ้นเจริญ 00550 ป.5 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
551 ด.ญ. แววปราชญ์ หิมานันโต 00551 ป.5 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
552 ด.ช. ศรัณย์ภพ พิบูลธนาวนิช 00552 ป.6 สถาพรศึกษา กรุงเทพมหานคร
553 ด.ญ. ศรุตา ตรงต่อกิจ 00553 ป.6 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
554 ด.ญ. ศิรดา รัตนกุล 00554 ป.5 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
555 ด.ช. ศุภวิชญ์ กาญจนมัย 00555 ป.6 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
556 ด.ญ. ศุภสุตา ฉันทำโกโส 00556 ป.6 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
557 ด.ญ. สวิชญา แดงรุ่งเรือง 00557 ป.4 โรงเรียนสถาพรศึกษา กรุงเทพมหานคร
558 ด.ญ. สารินี ขันติธรรมกุล 00558 ป.5 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
559 ด.ช. สิรภัทร เฉิน 00559 ป.6 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
560 ด.ญ. สิรินดา ศิลปเจริญ 00560 ป.6 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ