The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนยันการส่งเอกสารการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


ห้องสอบที่ 7  อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 3  ห้อง ป.3/7

 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
211 ด.ญ. ศิวปรียา ศรีสมรส 00211 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
212 ด.ช. โรจน์รวี บุญโชคเจริญศรี 00212 ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพฯ
213 ด.ช. อินทัช เห็นทรัพย์ไพบูลย์ 00213 ป.4 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพ
214 ด.ช. วรสิทธิ์ เฉลิมนัย 00214 ป.6 เปรมฤทัย พระนครศรีอยุธยา
215 ด.ช. ทินภัทร กองวงศ์ 00215 ป.6 เปรมฤทัย พระนครศรีอยุธยา
216 ด.ช. ปภังกร พงษ์กฤษ 00216 ป.6 เปรมฤทัย พระนครศรีอยุธยา
217 ด.ญ. ชุติกาญจน์ การสมโชค 00217 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
218 ด.ญ. นภัสนันท์ แสงสุวรรณ 00218 ป.4 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
219 ด.ช. พงศ์พีระ ทั่งทอง 00219 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
220 ด.ญ. พัสสิรัศมิ์ อัศวรัตน์ 00220 ป.6 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพ
221 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี กุลวิทย์รุจี 00221 ป.6 โรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา ปทุมธานี
222 ด.ญ. กุลสิริ ภาษี 00222 ป.5 อำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
223 ด.ช. พงศ์ปณต ดลอัมพรพิศุทธิ์ 00223 ป.4 ชลประทานวิทยา นนทบุรี
224 ด.ช. เศรษฐพันธ์ รุจีพิสิฐ 00224 ป.5 เซนต์คาเบรียล กทม.
225 ด.ช. กรวีร์ ลิ่มนววงศ์ 00225 ป.5 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
226 ด.ญ. ศรธกรฉัตร ปิยะคุณ 00226 ป.5 อนุบาลสระบุรี สระบุรี
227 ด.ญ. ศิรดานันท์ เจริญเวชธรรม 00227 ป.4 สารสาสน์วิเทศชลบุรี ชลบุรี
228 ด.ญ. ปรียนันท์ มูลวิริยกิจ 00228 ป.4 ราชินี กรุงเทพ
229 ด.ญ. ภัทระ เตมีศรีสุข 00229 ป.5 เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ นนทบุรี
230 ด.ญ. ญาณิศา ดำรงธรรมวัฒนา 00230 ป.4 อัสสัมชัญธนบุรี กทม.
231 ด.ช. ชวกร จีนสุกแสง 00231 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
232 ด.ช. ณธนวรรธน์ กฤตยาไชยวัฒน 00232 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ
233 ด.ช. ธนณัฏฐ์ จันทร์พิทักษ์ 00233 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพ
234 ด.ช. ทยุต ทวินววิธ 00234 ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
235 ด.ช. หิรัณย์ เฮงโรจนโสภณ 00235 ป.6 กรพิทักษ์ศึกษา นนทบุรี
236 ด.ญ. ฐิติชญา สร้อยระย้าแก้ว 00236 ป.6 อำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
237 ด.ญ. รมิตา ธัยยาวัฒน์ 00237 ป.6 โรงเรียนธีรศาสตร์ ราชบุรี
238 ด.ญ. พรสิริ กันคำ 00238 ป.6 โรงเรียนธีรศาสตร์ ราชบุรี
239 ด.ช. วิพุธ เทียนวันเพ็ญ 00239 ป.6 โรงเรียนธีรศาสตร์ ราชบุรี
240 ด.ญ. ธัญวลัย รวบรวม 00240 ป.6 โรงเรียนธีรศาสตร์ ราชบุรี
241 ด.ญ. ธนพร เฮงฮู้ 00241 ป.6 โรงเรียนธีรศาสตร์ ราชบุรี
242 ด.ญ. จารุกร กุญชรินทร์ 00242 ป.6 โรงเรียนธีรศาสตร์ ราชบุรี
243 ด.ญ. ประวิทย์ตรา สงวนวงศ์ 00243 ป.6 โรงเรียนธีรศาสตร์ ราชบุรี
244 ด.ญ. ศศิพิมพ์ คงทน 00244 ป.6 โรงเรียนธีรศาสตร์ ราชบุรี
245 ด.ช. ภูริภัทร์ ตั้งจิตรมณีศักดา 00245 ป.6 โรงเรียนธีรศาสตร์ ราชบุรี

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ