The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนยันการส่งเอกสารการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


ห้องสอบที่ 10  อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 2  ห้อง ป.3/10

 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
316 ด.ญ. มนต์อัปสร บัวน้ำจืด 00316 ป.4 สิบสองวิทยา กรุงเทพ
317 ด.ช. สิรวิชญ์ พิทักษ์สุขสันติ 00317 ป.4 สิบสองวิทยา กรุงเทพ
318 ด.ช. สิทธินนท์ อุบล 00318 ป.4 สิบสองวิทยา กรุงเทพ
319 ด.ช. ฐิติวัฒน์ หวังขจรกิจ 00319 ป.4 สิบสองวิทยา กรุงเทพ
320 ด.ช. ชลสิทธิ์ โต๊ะมะยิ 00320 ป.6 สิบสองวิทยา กรุงเทพ
321 ด.ช. นันนนนน์ กังหันทอง 00321 ป.4 สิบสองวิทยา กทม
322 ด.ช. คุณากร สุวรรณชัยรบ 00322 ป.5 สิบสองวิทยา กทม
323 ด.ญ. ณัฏฐณิชา อาจศัตรู 00323 ป.5 สิบสองวิทยา กทม
324 ด.ญ. ฐิติรัตน์ บรรลือทรัพย์ 00324 ป.5 สิบสองวิทยา กทม
325 ด.ช. กนกณัฐ วรวนิชย์ 00325 ป.5 สิบสองวิทยา กทม
326 ด.ญ. กฤษติยาภรณ์ ติกขปัญโญ 00326 ป.6 สิบสองวิทยา กทม
327 ด.ช. ภูมรินทร์ หล่อศรีจันทร์ 00327 ป.6 สิบสองวิทยา กรุงเทพ
328 ด.ญ. ชฎาทิพย์ วิริยะเกิดชัย 00328 ป.5 สิบสองวิทยา กรุงเทพ
329 ด.ช. ธรรมสรณ์ คณาพงษ์รัชต์ธร 00329 ป.6 สิบสองวิทยา กรุงเทพ
330 ด.ญ. ชลพร ปิยะธรรมกุล 00330 ป.4 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี
331 ด.ญ. มณีวรรณ ปัญญาวรนาถ 00331 ป.4 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพ
332 ด.ญ. ณิชาภัทร นามนัย 00332 ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
333 ด.ญ. ณัฐภัสสร วรสายัณห์ 00333 ป.6 วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
334 ด.ช. พศวีร์ ไขแสงทอง 00334 ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
335 ด.ช. ภัทรพล วงศ์พันธ์เสือ 00335 ป.6 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
336 ด.ช. พงษ์พิสุทธิ์ สำเนาพันธ์ 00336 ป.6 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
337 ด.ช. กันต์ ศรีศุภร 00337 ป.6 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
338 ด.ช. เทพไท เจือวานิช 00338 ป.6 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
339 ด.ช. ภูดิฐวัธน์ หอมจันทร์ 00339 ป.5 นราธิปพิทยา กรุงเทพฯ
340 ด.ญ. พิชญากร หอมจันทร์ 00340 ป.6 นราธิปพิทยา กรุงเทพฯ
341 ด.ญ. ชมพูเนกข์ แก่นแก้ว 00341 ป.5 ราชินีบน กรุงเทพ
342 ด.ญ. นภัสร สุวรรณกิจ 00342 ป.6 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี
343 ด.ช. บุรณัฐพงศ์ หงส์ประภัศร 00343 ป.5 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
344 ด.ญ. ฐิตาภา กิตติสุขมงคล 00344 ป.5 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
345 ด.ช. ณภัทร ภัทรบวรวุฒิ 00345 ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
346 ด.ช. ศาศวัศ เลิศสวัสดิ์ 00346 ป.6 เซนต์คาเบรียล กทม
347 ด.ญ. เขมิกา เตชะมา 00347 ป.5 สาธิต พิบูลบำเพ็ญ ม.บูรพา ชลบุรี
348 ด.ญ. สุรภา สมพงศ์ 00348 ป.6 ชลประทานวิทยา นนทบุรี
349 ด.ญ. จิรภัทร เถลิงนวชาติ 00349 ป.6 สารสาสน์ เอกตรา กรุงเทพ
350 ด.ช. รวิทย์ ผ่านภูวงษ์ 00350 ป.6 ราชวินิต กทม

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ