The Association of Primary Science Teachers


 
ข่าวสาร
ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4

สมาคมขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 4   และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกท่านที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณนักเรียนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  และขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน และประพฤติตนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติตลอดไป

อ่านต่อ
 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

 

ประกาศ


ทางสมาคมขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบการสอบจากเดิม กำหนดให้มีการสอบในภาคเช้าและภาคบ่าย  เป็น ให้มีการสอบในภาคเช้าอย่างเดียว เนื่องจากคณะกรรมการได้เพิ่มความเข้มข้นของข้อสอบในภาคเช้ามากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา จึงได้พิจารณาแล้วว่าให้มีการสอบภาคเช้าก็เพียงพอในการคัดเลือกผู้มีความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์

และยังคงมีพิธีมอบรางวัลในช่วงบ่ายดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

 

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในที่ 29 พฤศจิกายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต (ประถม) ถ.ราชสีมา กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ
 
ตัวอย่างข้อทดสอบ (1)

สมาคมครูวิทยาศาสตร์แนะนำตัวอย่างข้อทดสอบของการสอบแข่ขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พร้อมเฉลย สำหรับนักเรียนที่สมัครสอบในปีนี้ได้ลองฝึกทำกันนะคะ

ต้องการทำข้อสอบคลิกที่ข้อ

ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3

อ่านต่อ
 
การสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาได้จัดการสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

แนวคิดและหลักการ

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในระดับ ประถมศึกษา ปีที่ 4-6 เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียน ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้ วัดความสามารถด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและลงข้อสรุป

download ใบสมัคร

 

อ่านต่อ
 
ประกาศผลสอบสมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา ครั้งที่ 3

 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันฯ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557

ในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม  2557    ณ โรงเรียนพญาไท ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร

 

อ่านต่อ
 
รายชื่อผู้สอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3

 

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในที่ 21 ธันวาคม 2557 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 5 ธันวาคม 2557

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

 

อ่านต่อ
 
การสอบแข่งขันแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557

 

โครงการสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3

แนวคิดและหลักการ

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในระดับ  ประถมศึกษาปีที่ 4-6  เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียน  ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและลงข้อสรุป

 

Download ใบสมัคร คลิกที่นี่

 

อ่านต่อ
 
บุคคลผู้น่ายกย่อง

ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา (อ.ศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ) ที่ได้รับรางวัลเข็มเสมาคุณูปการผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557 ค่ะ

 

 


อ่านต่อ
 
VIP MAC CARD

VIP MAC CARD

ข่าวดีสำหรับสมาชิกสมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

 

เนื่องจากบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้มอบสิทธิพิเศษในการสั่งซื้อสินค้าให้กับสมาชิกทุกท่าน ได้เข้าร่วมโครงการ VIP MAC CARD

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก VIP MAC CARD

1. ต้องเป็นสมาชิกสมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

 

อ่านต่อ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 5