The Association of Primary Science Teachers


 
ข่าวสาร
โครงการสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาได้จัดโครงการสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

?

แนวคิดและหลักการ

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในระดับ? ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ?เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียน? ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและลงข้อสรุป

?

อ่านต่อ
 
กิจกรรมทัศนศึกษา 3 ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศ กัมพูชา เวียดนาม และลาว ขึ้น เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน พร้อมเข้าชมการเรียนการสอนของโรงเรียนในแต่ละประเทศ

?

รับจำนวนจำกัดนะคะ ...กรุณาสอบถามที่นั่งก่อนโอนเงินด้วยนะคะ

?

ดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะ???????????????????????????????????????????????????????????????? Download ใบสมัคร?คลิกที่นี่

อ่านต่อ
 
อบรม "ปฏิบัติการ Science Show สำหรับครูมืออาชีพ"

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาจัดการอบรม?หลักสูตร "ปฏิบัติการ Science Show สำหรับครูมืออาชีพ" ขึ้นในวันที่ 7 กรกฏาคม 2555 ซึ่งเป็นการอบรมแบบใกล้ชิด ตัวต่อตัว พร้อมปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์แบบจุใจ ท่านใดสนใจ ดูรายละเอียดได้ค่ะ

1. รายละเอียดและใบสมัคร คลิกที่นี่

2. กำหนดการ คลิกที่นี่

 
เอกสารประกอบการอบรม หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"

มาแล้ว! ตามคำเรียกร้อง

สืบเนื่องด้วยเมื่อวันที่?เมื่อวันที่ 21 และ 25 เมษายน 2555 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ? ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ได้ให้เกียรคิเป็นผู้บรรยายพิเศษให้กับสมาชิกสมาคมครูประถมศึกษาในหัวข้อ? หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" และได้มี ผู้เข้ารับการอบรมมีความ

อ่านต่อ
 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

??????? สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ และจัดอบรมให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ในวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕? ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร ?โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านต่อ
 
Green Camp ครั้งที่ 2

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาขอเชิญชวน ท่านสมาชิก และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม Green Camp

? ครั้งที่ 2??ตอน ?"ท่องไพร ในแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน"?

บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ โดย ปราชญ์ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิจัย?

อ่านต่อ
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการทดสอบความรู้เพื่อเตรียมการสอบ O-NET ปี 2555
09 มิถุนายน 2011

การทดสอบความรู้เพื่อเตรียมการสอบ O-NET ปี ๒๕๕๕

?

การทดสอบ Pre-ONET เป็นการทดสอบความรู้เพื่อเตรียมการสอบ O-NET ปี ๒๕๕๕ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓? ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะในการทำข้อสอบที่มีรูปแบบเหมือนข้อสอบ O-NET? และเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับสูง? โดยการรายงานผลการทดสอบจะเจาะลึกข้อมูลความพร้อม? จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนทักษะการระบายกระดาษคำตอบและทักษะ?? ความเข้าใจคำสั่งของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ?

นอกจากนี้ สถานศึกษาจะได้รับรายงานการวิจัยผลการสอบ Pre-ONET ที่สะท้อน จุดแข็ง จุดอ่อน แบบเจาะลึก และ ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลต่อไป?

?

วัตถุประสงค์?

๑.??เพื่อสะท้อนข้อมูลความพร้อมของผู้เรียน ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ ที่รับการทดสอบ Pre-ONETได้รับทราบจุดเด่นและ

???? จุดที่ควรพัฒนาของตนเอง ก่อนการทดสอบ O-NET ปี ๒๕๕๕ ต่อไป

อ่านต่อ
 
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ปี 2554
08 มิถุนายน 2011

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา เปิดการอบรม 2 หลักสูตร วิทยากรโดย อ.ศรีลักษณ์? ผลวัฒนะ

ครูเชี่ยวชาญ คศ. 5 (นายกสมาคม) ดังนี้

?

๑. หลักสูตร ?การพัฒนาวิชาชีพครูที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิทยฐานะ?

??? ในวันเสาร์? ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

อ่านต่อ
 
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบ SALT

?

การทดสอบ SALT : Student Achievement Level Test ?คือ? การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ?ครบ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรงตาม มาตรฐาน ตัวชี้วัดชั้นปี และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑ ?SALT จึงเป็นมาตรฐานกลางในการวัดคุณภาพผู้เรียนที่มีความเที่ยงตรง และเชื่อมั่นได้? ข้อสอบ SALT จึงเป็นเครื่องมือวัดผลที่ตรงตาม ตัวชี้วัดชั้นปี ที่สามารถใช้เป็นคะแนนสอบปลายภาค โดยจะวิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียนเป็นรายบุคคล จำแนกตามสาระ? มาตรฐาน ?ระดับการเรียนรู้ และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑? กำหนด ?

อ่านต่อ
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์การอบรบครูวิทยาศาสตร์ (อบรมฟรี)

สมาคมครูได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์จาก อ.พินดา จึงนำเสนอให้สมาชิกได้ทราบ และขอเชิญชวนเพื่อนครูเข้าร่วมอบรมดังกล่าว

สำหรับสมาชิกสมาคมที่ไม่สามารถมาร่วมอบรมได้ สามารถติดต่อขอเอกสารการอบรมได้ที่ อ.พินดา 08 0900 9645 หรือ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ?โดยแจ้งเลขสมาชิกสมาคมด้วยนะคะ

อ่านต่อ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 5