The Association of Primary Social Studies Teachers


คณะกรรมการบริหารสมาคมครูสังคมประถมศึกษา
นายอำนวย พุทธมี

นายกสมาคมฯ

นางปาณิสรา ศิริวัฒน์
อุปนายก คนที่ ๑
นางปฐณพร ภัทรสุมันต์
อุปนายก คนที่ ๒
นางสาวรัชนู พิมพิทักษ์
กรรมการ

นายจักรพันธ์ บุญกรด
กรรมการ
นางวาสนา เลื่อมสุทธิ
กรรมการ
นางวนิดา ซ่อนภู่
กรรมการ
นายสมบัติ เปลี่ยนขำ
กรรมการ
นางยุพดี พระสว่าง
กรรมการ
นางสาวจินตนา เพียรประสิทธิ์
กรรมการ
นางสาวศิวพร โคถึก
กรรมการ
นางสาวปิยมาส อินทรหอม
กรรมการและนายทะเบียน
นางสาวศศิวิมล กิตติประภัสร์
กรรมการและประชาสัมพันธ์
นางสาวพัชราภรณ์ ยังโยมร
กรรมการและเหรัญญิก
นางกนกวรรณ เอกฉันท์
กรรมการและเลขาธิการ