The Association of Primary Social Studies Teachers


อบรมครู "สอนสังคมศึกษา...อย่างไรให้เด็กมีทักษะคิดวิเคราะห์ และมีความสุขในการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากล?

ภาพบรรยากาศการอบรม

 

สมาคมครูสังคมประถมศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้น 1 - 2 ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน? พุทธศักราช? 2551? จึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนาครู? ในหัวข้อ "สอนสังคมศึกษา...อย่างไรให้เด็กมีทักษะคิดวิเคราะห์ และมีความสุขในการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากล? วิทยากรโดย อาจารย์อำนวย? พุทธมี ในวันเสาร์ที่? 20 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา? 08.00-16.30?น.?? ณ โรงแรมกานต์มณี? พาเลซ? กรุงเทพมหานคร