The Association of Primary Social Studies Teachers


งานประชุมใหญ่สามัญ ปี 54 และการจัดอบรม
15 มิถุนายน 2011

สมาคมครูสังคมประถมศึกษา ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่?? ๒๗? มีนาคม? ๒๕๕๔? ซึ่งภายในงานมีการจัดอบรมสัมมนาหัวข้อ ??สอนสังคมศึกษาอย่างไรให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้? และสนุกกับการคิดวิเคราะห์??วิทยากรโดย อ.อำนวย? พุทธมี

?

?