The Association of Primary Social Studies Teachers


เอกสารประกอบการอบรม หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"

มาแล้ว! ตามคำเรียกร้อง

สืบเนื่องด้วยเมื่อวันที่?เมื่อวันที่ 21 และ 25 เมษายน 2555 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ? ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

ได้ให้เกียรคิเป็นผู้บรรยายพิเศษให้กับสมาชิกสมาคมครูประถมศึกษาในหัวข้อ? หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"

และได้มี ผู้เข้ารับการอบรมมีความ

ประสงค์ขอเอกสารที่ใช้ในการบรรยายทางสมาคมจึงขออนุญาตวิทยากรนำเอกสารดัง กล่าวมาเผยแพร่ทาง website ของสมาคม ซึ่งท่านสามารถดูเอกสารได้ โดย คลิกที่นี่

?

หมายเหตุ : ท่านที่ยังมิได้เป็นสมาชิกเว็บไซต์ ต้องสมัครสมาชิกเว็บไซต์ก่อนจึงจะสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้

?

สมัครสมาชิก คลิกที่นี่