The Association of Primary Social Studies Teachers


โครงการอบรมประจำปี 2555

?

?

หลักสูตรและกำหนดการจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา?

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ?ของบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น ?จำกัด?

?การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
?

?

- ?เวลาที่ใช้ในการอบรม? 1 วัน?

?

- ?รูปแบบของการจัดอบรมเป็นแบบกึ่งเชิงปฏิบัติการ

เป็นการอบรมที่มีวิทยากร? บรรยายให้ความรู้ที่เป็นความคิดรวบยอด และมีกิจกรรมฝึกทักษะให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงในระหว่างการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีการเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ กระตือรือร้น โดยอาจแจกหนังสือตัวอย่างของบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด หรือสื่อ CD ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมที่มานำเสนอผลงานหน้าที่ประชุม
?

?

- ?หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม?

1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม ?อาเซียน? ปี 2558

2. การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

3. การสอนประวัติศาสตร์อย่างสร้างสรรค์เพื่อการสร้างประชาคมอาเซียน

?????- ?วัสดุ / อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในระหว่างการจัดอบรม?

???????????? 1. แอลซีดี โปรเจคเตอร์(L.C.D.Projector)

?????????????2. เครื่องฉายภาพทึบแสง(Virtualizer)

?????????????3. สายสัญญาณเสียงจากคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาไปเครื่องขยายเสียง

???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา วิทยากรเตรียมไปเอง?


?

?

กำหนดการอบรมครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม?

?การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน?

ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส จ.ปทุมธานี

วันที่ 6 ตุลาคม 2555?? เวลา 08.30 น.?ถึง 16.30 น.

?

วัน/เวลา?

รายการ/กิจกรรม

สื่อที่ใช้?

08.00 ? 08.30 น.

ลงทะเบียน รายงานตัวและรับเอกสาร

?

08.30 ? 09.00 น.

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

?

09.00 ? 10.30 น.

- การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม ?อาเซียน?
? ปี 2558

Power Point / เอกสาร

10.30 ? 10.45 น.

??พักรับประทานอาหารว่าง

?

10.45 ? 12.00 น.

- การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม ?อาเซียน?
? ปี 2558 ?(ต่อ)

Power Point / เอกสาร

12.00 - 13.00 ?น.

? พักรับประทานอาหารกลางวัน

?

13.00 ? 14.30 น.

- การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม ?อาเซียน???

Power Point / เอกสาร

14.30 ? 14.45 น.

? พักรับประทานอาหารว่าง

?

14.45 - 16.00 น.

- การสอนประวัติศาสตร์อย่างสร้างสรรค์เพื่อการ
?? สร้างประชาคมอาเซียน

Power Point / เอกสาร

16.00 - 16.30 น.

- อภิปราย / ซักถาม / ข้อเสนอแนะ

?

?

- พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม

?

?

- ปิดการอบรม

?

หมายเหตุ? ?????????????1. ?กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นและความเหมาะสม

??????????????????????????? 2. สมาชิกสมาคมครูสังคมประถมศึกษาเข้ารับการอบรมฟรี

?

Download ใบสมัคร และดูรายละเอียดเกี่ยวกับสมัครสมาชิกได้โดย? คลิกที่นี่

?

?

?

?

?

?