The Association of Primary Social Studies Teachers


อบรมหลักสูตร "ครู คือจุดเปลี่ยน ในศตวรรษที่ 21"

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม หลักสูตร "ครู คือจุดเปลี่ยน ในศตวรรษที่ 21"

 

 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ  หลักสูตร

“ครู คือจุดเปลี่ยนการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21”


หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 หรือที่เรียกว่ายุคดิจิตอลนั้น เป็นสิ่งที่ท้าท้ายผู้สอนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการเรียนการสอนที่ไม่เน้น “การสอน” แต่ผู้สอนต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน และเน้นการสร้างคุณลักษณะให้ผู้เรียนได้คิดอย่างวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด เล็งเห็นแล้วว่า “ครู คือจุดเปลี่ยนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” จึงได้จัดโครงการอบรมร่วมกับวิทยาลัยครุศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในหลักสูตร “ครู คือจุดเปลี่ยนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ขึ้น  เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สอนโดยเน้นเนื้อหาเรื่อง การศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยละเอียดทุกขั้นตอนสำคัญ ที่ผู้สอนควรเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับผู้เรียน

 

 

 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจให้กับครูผู้สอน เกี่ยวกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

กลุ่มเป้าหมาย

ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

 

วัน เวลา และสถานที่อบรม

วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ (5-2) อาคารสำนักงานอธิการบดี    ชั้น 5  มหาวิทยลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

 

วิทยากร

  1. ศ.ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์ : ประธานคณะกรรมการคุรุสภา (บรรยายพิเศษ)
  2. รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

 

เอกสารแจกในงานอบรม

  1. หนังสือการศึกษาในศตวรรษที่ 21
  2. ซีดี presentation เรื่อง การศึกษาในศตวรรษที่ 21และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

การประเมินการอบรม

แบบประเมินการจัดอบรม

 

ค่าลงทะเบียน

- ไม่เก็บค่าลงทะเบียน -

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าในเกี่ยวกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มมากขึ้น

 


หมายเหตุ : กำหนดการอบรมระบุไว้ในแบบตอบรับเข้าร่วมกับอบรม

 

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม  คลิกที่นี่