The Association of Primary Social Studies Teachers


ทัศนศึกษา ดูงาน ณ สิบสองปันนา

สิบสองปันนา ...ผ่าน 3 ประเทศ สุดคุ้ม ไทย – ลาว – จีน

(ตอนใต้) สัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ 6 วัน 5 คืน

 


เพียง 11,900 บาท

พร้อมเยี่ยมชมโรงเรียน และรับประกาศนียบัตร

รับของที่ระลึก และภาพถ่าย

 

Down lond ใบสมัคร  คลิกที่นี่

 

******************************************************************************************


 

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก (11 ต.ค. 57)           กรุงเทพ-เชียงราย-เชียงของ

17.00 น.   ลงทะเบียนพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย...โดยมีทีมงานคอยต้อนรับอย่างเป็นกันเอง พร้อมบริการอาหารว่าง ณ จุดลงทะเบียน

..............ได้เวลา พร้อมออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย (เชียงของ)


22.00 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร ข้าวต้มรอบดึก(มื้อแรกที่นครสวรรค์)  หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ

 

วันที่สอง (12 ต.ค. 57) เชียงของ – ห้วยทราย – บ่อเต็น / บ่อหาร – เมืองหล้า – เชียงรุ้ง (พักเชียงรุ้ง)

07.30 น.  -เดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองที่เชียงของ (บริการอาหารเช้า ที่ร้านอาหารเช้า)

..............-รถออกเดินทางสู่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว จากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย-ลาว  (เปลี่ยนใช้รถทะเบียนลาว)

..............จากนั้นเดินทางตามถนนสายใหม่เดินทางสู่ เมืองหลวงน้ำทา

 

08.30น.   เดินทางจากห้วยทรายผ่านเวียงภูคาซึ่งอุดมสมบรูณ์ด้วยลิกไนท์ (โดยเส้นทาง R3A เชื่อมจีน-ลาวและ ไทยที่อำเภอเชียงของ

..............จังหวัดเชียงราย) ผ่านเมืองหลวงน้ำทาเข้าสู่ บ่อเต็น (คาสิโน)เป็นชายแดนลาวที่ติดกับ  บ่อหาร(ประเทศจีน)

 

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง ที่ภัตตาคาร (บ่อเต็น) ในระหว่างที่ท่านรับประทานอาหารจะมีเจ้าหน้าที่คอย บริการตรวจหนังสือเดินทาง

.............ลาว-จีน ให้ท่าน  ขณะเดียวกันจะมีรถโค้ชจากประเทศจีนมาขนถ่ายสัมภาระของท่าน เตรียมตัวเดินทางเข้าสู่ บ่อหารของจีน เพื่อขอ

............วีซ่าและตรวจหนังสือเดินทาง เข้าสู่ประเทศจีน

 

14.00 น.  ออกเดินทางจากบ่อหาร (จีน) ระหว่างทางชมทัศนียภาพของเรือกสวนไร่นาตามแนวเขาที่สลับซับซ้อนลอดอุโมงค์ที่เจาะผ่านภูเขา

..............หลายสิบลูก ซึ่งจีนทำสำหรับเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ลาว- ไทย โดยใช้ชื่อเส้นทางนี้ว่าไฮเวย์คุณหมิง-กรุงเทพ (R3A)

 

17.00 น.   ถึงเมืองเชียงรุ้ง  เช็คอินเข้าพักที่โรงแรม (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)เมืองเชียงรุ้งสิบสองปันนา)

...............เป็น 1 ใน 3 อำเภอของเขตปกครองตนเอง จ.สิบสองปันนา มณทลยูนนาน ตั้งอยู่บนหุบเขาและมีแม่น้ำล้านช้าง(แม่น้ำโขง)

...............ไหลผ่านอายุกว่า 800 ปี ซึ่งมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่จำนวนมาก

 

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็นจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

..............เข้าสู่ที่พัก Bingang Hotel  4*หรือเทียบเท่า


วันที่สาม (13 ต.ค.57)         สิบสองปันนา-ป่าดงดิบ-เมืองลื้อ-ชมโชว์พาราณสี  (พักเชียงรุ้ง)

07.00 น.      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

..................หลังจากนั้นนำคณะไปเที่ยวชมป่าดงดิบ สวนม่านทิง  ชมการแสดงละครสัตว์ นั่งรถไฟฟ้าขึ้นชมการปล่อยนกยูงจากบนภูเขานับ

..................หลายร้อยตัว  ชมการแสดงของชนเผ่าต่างๆ ชมน้ำตกเก้ามังกร  เชิญร่วมพิธีการแต่งงานของชนเผ่าอาข่า(อีก้อ)

 

12.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

 

บ่าย            พาคณะเที่ยวชมวัดเมิ่งเล่อ หรือ วัดหลวงเมืองลื้อ ซึ่งเป็นวัดหลวงที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา      สร้างบนยอด เขาแบ่งเป็น 3

.................ส่วนซึ่งเป็นการแสดงถึงการประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า แต่ละส่วนแต่ละ ชั้น สร้างได้อย่างวิจิตรตระการตา

.................ภายในวัดเป็นศิลปะในแบบไทยลื้อ ซึ่งหาดูได้ยาก  หลังจากนั้นพาท่านแวะไปแช่ฝ่าเท้าด้วยยาสมุนไพรจีนซึ่งมีสรรพคุณ

.................หลายอย่างเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า  พร้อมกับรับชมรับฟังการสาธิตสมุนไพรชนิดต่างๆ เช่น น้ำมันงู  บัวหิมะ  ดีหมี ฯ จากนั้น

.................เที่ยวชมสวนแห่งประวัติศาสตร์ สวนบ้านถิ่น ซึ่งอดีตเคยเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์ไทลื้อ และที่สวนแห่งนี้สมเด็จพระพี่นางฯ

.................ทรงปลูกต้นโพธิ์คู่ไว้ จากนั้นชมเจดีย์ขาว เจดีย์ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของสิบสองปันนา จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อ

.................ผลิตภัณท์สมุนไพรของชาวไทลื้อ ซึ่งเป็นสมุนไพรแบบพื้นบ้าน และโบราณ

 

18.00 น.     รับประทานอาหารเย็นสไตล์ไทลื้อ พร้อมรับชมการแสดงแบบไทลื้อ

 

19.30 น.      จากนั้นเข้าชมโรงละครที่ใหญ่ที่สุดของสิบสองปันนาชมการแสดงเมืองพาราณาสี - กายกรรม แสงสี เสียงอันอลังการของชนเผ่า

.................ต่างๆในมณฑลยูนนาน ต่อจากนั้นกลับเข้าโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

..................เข้าสู่ที่พัก Bingang Hotel 4*หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ (14 ต.ค.57) ตลาดเช้าเมืองเชียงรุ้ง-ดูงาน รร.ประถมศึกษา – กาหลันป้า – ถ้ำควายขาว (พักเมืองหล้า)

07.00 น.      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 

08.30 น.       พาคณะชมตลาดเช้าเมืองเชียงรุ้ง  ให้ท่านได้ชมวิถีชีวิตแบบพื้นเมืองของชาวไทลื้อ จากนั้นนำท่าน เดินทาง ไปดูงานที่

...................โรงเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนแนวการเรียนการสอน

 

12.00น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 น.       ออกเดินทางไปเมืองกาหลั่นป้าหรือเมืองฮำซึ่งในอดีตเป็นเมืองของหัวหน้าเมืองฝ่ายใน อาณาจักรเชียงรุ้ง แต่เดิมมีหน้าที่

...................ปลูกดอกไม้ส่งถวายให้พระราชวังปัจจุบันมีการดำเนินให้ 3 หมู่บ้านอยู่ภายในการจัดการเดียวกับเป็น ไต่เยียน หรือหมู่บ้าน

...................ไตโดยให้ชุมชนมีวิถีชีวิตด้วยตัวเอง ปัจจุบันห้ามก่อสร้างหรือมีสิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่และจะมีการจัดกิจกรรมตามประเพณี

...................ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วน ร่วมอย่างสนุกสนานและนำคณะนมัสการวัดสุทธาวาสสุนทรอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็น

.................. สิริมงคล เที่ยวชมโรงงานหยกของคนพิการอันลือชื่อ เชิญท่านเลือกซื้อหยกแท้ตามอัธยาศัย จากนั้นพาท่านนั่ง

...................จากนั้นชมร้านชา ที่ขึ้นชื่อของมณฑลยูนนาน คือชาผู่เอ่อ จากนั้นนำท่าน ชมถ้ำควายขาว ซึ่งประกอบด้วยหินงอกหินย้อย

...................นอกจากนี้ยังมีลำธารใต้ดิน มีธรรมชาติที่สวยงามดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว จากนั้นนำคณะเดินทางสู่เมืองหล้า

 

19.00 น.     รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม  พักผ่อนตามอัธยาศัย

..................เข้าสู่ที่พัก JingLan  Hotel 4*หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า (15 ต.ค.57)           เมืองหล้า-หลวงน้ำทา-เชียงของ-พะเยา-กรุงเทพ

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่ เมืองหลวงน้ำทา ท่านสามารถชมวิถีชีวิตของชาวลาว

 

12.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

..................จากนั้นนำท่านเดินทางต่อเพื่อกลับมาทางด่านเมืองเชียงของ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ตม.เชียงของ

..................จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.พะเยา

 

เย็น             บริการอาหารเย็นที่กว๊านพะเยา หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพ

 

วันที่หก (16 ต.ค.57)           กรุงเทพ

05.00 น.       ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บความประทับใจ

 

****************************


***รายการนี้จะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพื่อโปรโมท การท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 45 นาที 1 ชั่วโมง*** เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชำระเงินเพิ่ม 3,000 บาท ต่อวันต่อท่าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็นราคาพิเศษซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวประเทศจีน และร้านค้าต่างๆ


หมายเหตุ

1.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ

สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

2.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

3. บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง

ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

4.การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไป

ในลักษณะเหมาจ่าย

5.เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท

ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

6.การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว หากท่านใด

ไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

1. อัตราค่าเดินทาง

.........ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)                 11,900. บาท

.........ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)        10,900.- บาท

.........ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)       9,900.- บาท

........พักเดี่ยวเพิ่ม                                               3,500.- บาท

อัตรานี้รวม :ค่ารถตลอดการเดินทาง / ค่าอาหารที่ระบุในรายการ / ค่าที่พัก / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ / ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนยี่นหน้าด่าน / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000.- บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 10 หยวน / คน / วัน + คนขับรถ 10 หยวน / คน / วัน

ยกเว้น : ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน / ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ

 

2. หนังสือเดินทาง

........ หนังสือเดินทางที่มีกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง

........ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

 

3. เงื่อนไขการยกเลิก

-          ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน : คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง

-          ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-15 วัน : เก็บค่าใช้จ่าย 5,000.- บาท

-          ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน : เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

 

Down lond ใบสมัคร  คลิกที่นี่

 

 

จัดโดย