The Association of Primary Social Studies Teachers


ข่าวสาร
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

สมาคมครูสังคมประถมศึกษา จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ และจัดอบรมให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป

ในวันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร ?โดยมีรายละเอียดดังนี้

?

อ่านต่อ
 
ปิดทริป กลับจากดูงานที่ประเทศมาเลเซีย

ปิดทริปไปแล้ว สำหรับการทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย และการเยี่ยมชมโรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติสุลต่านอะหมัดตาบุดเด็น

( โรงเรียนปฏิรูปมาตรฐานสากล ) รัฐเคด้า? ( ไทรบุรี )??เมื่อวันที่ 15 -? 19? ตุลาคม? 2554

?

ทางสมาคมต้องขอขอบคุณสมาชิกผู้ร่วมเดินทางทั้ง 80 ท่าน ที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน เนื่องจากมีเหตุขัดข้องในการเดินทางบางประการ

แต่ทุกท่านก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยตลอด

อ่านต่อ
 
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู
03 พฤศจิกายน 2011

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจส่งข้อเขียน "ความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู" เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2555

ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะอนุกรรมการจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู? มีรายละเอียดดังนี้

?

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:34 น.
อ่านต่อ
 
การจัดประกวดคำขวัญวันครู ปี 2555
03 พฤศจิกายน 2011

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมประกวด คำขวัญ วันครู พ.ศ. 2555 จัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการประกวดคำขวัญวันครู

และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2555? มีรายละเอียดดังนี้

?

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 13:27 น.
อ่านต่อ
 
การประกวดบทร้อยรองเทิดเกียรติคุณครู ปี 2555
03 พฤศจิกายน 2011

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมประกวด บทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู ปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะอนุกรรมการประกวดคำขวัญวันครูและ

บทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2555? มีรายละเอียดดังนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 13:27 น.
อ่านต่อ
 
แจ้งเลื่อนการอบรม"พัฒนาการและบทบาทของอาเซียน"

ขอเลื่อนงานอบรมในหลักสูตร

?

?

"พัฒนาการและบทบาทของอาเซียน"

วิทยากรโดย อ.ธีระ? นุชเปี่ยม

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ในหลักสูตร Southeast Asian Studies จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมโกลเด้น ดรากอน จ.นนทบุรี

เวลา 8.30 น. - 16.00 น.

?

?

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน ทางสมาคมจึงขอดูสถานการณ์ดังกล่าวว่าจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางมาอบรมของสมาชิกหรือไม่

จึงจำเป็นต้องเลื่อนการอบรมดังกล่าวไปก่อน และจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

?

สำหรับท่านที่ได้สมัครมาแล้วนั้น ทางเจ้าหน้าที่สมาคมจะติดต่อไปยังท่านเพื่อแจ้งความคืบหน้าต่อไป หรือท่านสามารถ

ติดต่อกลับได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 หรือ 3912? หรือทาง www.facebook.com/apt.social

?

?

?

 
ขอเชิญสมาชิกสมาคม เข้าร่วมอบรม ฟรี

สมาคมครูสังคมประถมศึกษา จัดอบรมหลักสูตร

"พัฒนาการและบทบาทของอาเซียน"

วิทยากรโดย อ.ธีระ? นุชเปี่ยม

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ในหลักสูตร Southeast Asian Studies จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมโกลเด้น ดรากอน จ.นนทบุรี

เวลา 8.30 น. - 16.00 น.

?

อ่านต่อ
 
ขอเชิญชวนร่วมเดินทางทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย
09 มิถุนายน 2011

กำหนดการศึกษาดูงานการสร้างเครือข่ายต่างประเทศ

ตามนโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากล? กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย

ของ? สมาคมครูสังคมประถมศึกษา

ณ โรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติสุลต่านอะหมัดตาบุดเด็น? ( โรงเรียนปฏิรูปมาตรฐานสากล )

รัฐเคด้า? ( ไทรบุรี )? มาเลเซีย?? ?วันที่ 15 -? 19? ตุลาคม? 2554

?

กำหนดการ

15? ตุลาคม? 2554? (?เสาร์ )

14.00 น.????????พร้อมกันที่จุดนัดพบ?

????????????????????รถโค้ชปรับอากาศ คันที่ 1 จอดบริเวณซอยข้างโรงเรียนหอวัง ตรงข้ามด้านข้างของห้างเซ็นทรัล?

??????????????????? ลาดพร้าว????

อ่านต่อ
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการทดสอบความรู้เพื่อเตรียมการสอบ O-NET ปี 2555

การทดสอบความรู้เพื่อเตรียมการสอบ O-NET ปี ๒๕๕๕

การทดสอบ Pre-ONET เป็นการทดสอบความรู้เพื่อเตรียมการสอบ O-NET ปี ๒๕๕๕ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะในการทำข้อสอบที่มีรูปแบบเหมือนข้อสอบ O-NET? และเน้นทักษะการคิด

วิเคราะห์ในระดับสูง? โดยการรายงานผลการทดสอบจะเจาะลึกข้อมูลความพร้อม? จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา

ตลอดจนทักษะการระบายกระดาษคำตอบและทักษะ???ความเข้าใจคำสั่งของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

นอกจากนี้ สถานศึกษาจะได้รับรายงานการวิจัยผลการสอบ??Pre-ONET ที่สะท้อน จุดแข็ง จุดอ่อน แบบเจาะลึก และ ข้อเสนอแนะ

เพื่อนำไปดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลต่อไป

?

วัตถุประสงค์

๑.??เพื่อสะท้อนข้อมูลความพร้อมของผู้เรียน ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ ที่รับการทดสอบ Pre-ONETได้รับทราบจุดเด่นและ

จุดที่ควรพัฒนาของตนเอง ก่อนการทดสอบ O-NET ปี ๒๕๕๕ ต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 13:28 น.
อ่านต่อ
 
วีดีโอการอบรม (3)

ขอเชิญคุณครูทุกท่านรับชมวีดีโอการอบรมในหลักสูตร "สื่อการเรียนรู้กับการสอนธรรมยุคใหม่ในทุกกลุ่มสาระวิชา" โดยพระครูปลัด สัมพิพัฒนวิริยาจารย์??คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมที่นำเอาเทคนิคการสอนธรรมะแบบบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระวิชา...ซึ่งนักเรียนของท่านจะไม่ง่วงนอนอีกต่อไป

ชมวีดีโอ? คลิกที่นี่

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 3