The Association of Primary Social Studies Teachers


ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบ SALT

?

การทดสอบ SALT : Student Achievement Level Test ?คือ? การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ?ครบ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรงตาม มาตรฐาน ตัวชี้วัดชั้นปี และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑ ?SALT จึงเป็นมาตรฐานกลางในการวัดคุณภาพผู้เรียนที่มีความเที่ยงตรง และเชื่อมั่นได้? ข้อสอบ SALT จึงเป็นเครื่องมือวัดผลที่ตรงตาม ตัวชี้วัดชั้นปี ที่สามารถใช้เป็นคะแนนสอบปลายภาค โดยจะวิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียนเป็นรายบุคคล จำแนกตามสาระ? มาตรฐาน ?ระดับการเรียนรู้ และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑? กำหนด

??

อ่านต่อ
 
วีดีโอการอบรม (2)

ขอเชิญชมวีดีโอการอบรม หลักสูตร "สอนสังคมอย่างไร ให้เด็กมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีความสุข ในการนำความรู้สู่มารฐานสากล" วิทยากรโดย อ.อำนวย พุทธมี และ อ.แสงทอง ธาตุเสถียร ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสมาคมครูสังคมประถมศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนการจัดอบรมจากบริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด

?ดูวีดีโอ คลิกที่นี่

 
วีดีโอการอบรม วิชาสัมคมศึกษาฯ (1)

ขอเชิญชมวีดีโอการอบรม หลักสูตร "สอนสังคมอย่างไร ให้สนุก และผ่านเกณฑ์ประเมินภายนอกรอบ 3" วิทยากรโดย อ.อำนวย พุทธมี และ อ.แสงทอง ธาตุเสถียร ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ดูวีดีโอ คลิกที่นี่

 
?สอนสังคมศึกษาอย่างไรให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้ และสนุกกับการคิดวิเคราะห์?

สมาคมครูสังคมประถมศึกษา อบรมสัมมนาหัวข้อ ??สอนสังคมศึกษาอย่างไรให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้? และสนุกกับการคิดวิเคราะห์??วิทยากรโดย อ.อำนวย? พุทธมี ในวันอาทิตย์ที่?? ๒๗? มีนาคม? ๒๕๕๔?

อ่านต่อ
 
นำเสนอวีดีโอแนะนำสมาคม

สมาคมครูสังคมประถมศึกษาขอนำเสนอวีดีโอแนะนำสมาคมฯและขอเชิญชวนสมาชิกร่วมกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมสมาคม และเชิญชวนเพื่อนครูเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อจะได้เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมในปีต่อๆ ไป

อ่านต่อ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 3