The Association of Primary Social Studies Teachers


ข่าวสาร


ทัศนศึกษา ดูงาน ณ สิบสองปันนา

สิบสองปันนา ...ผ่าน 3 ประเทศ สุดคุ้ม ไทย – ลาว – จีน

(ตอนใต้) สัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ 6 วัน 5 คืน

 


เพียง 11,900 บาท

พร้อมเยี่ยมชมโรงเรียน และรับประกาศนียบัตร

รับของที่ระลึก และภาพถ่าย

 

Down lond ใบสมัคร  คลิกที่นี่

 

******************************************************************************************


อ่านต่อ
 
VIP MAC CARD

VIP MAC CARD

ข่าวดีสำหรับสมาชิกสมาคมครูสังคมประถมศึกษา

 

เนื่องจากบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้มอบสิทธิพิเศษในการสั่งซื้อสินค้าให้กับสมาชิกทุกท่าน ได้เข้าร่วมโครงการ VIP MAC CARD

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก VIP MAC CARD

1. ต้องเป็นสมาชิกสมาคมครูสังคมประถมศึกษา

 

อ่านต่อ
 
อบรมหลักสูตร "ครู คือจุดเปลี่ยน ในศตวรรษที่ 21"

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม หลักสูตร "ครู คือจุดเปลี่ยน ในศตวรรษที่ 21"

 

 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ  หลักสูตร

“ครู คือจุดเปลี่ยนการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21”


หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 หรือที่เรียกว่ายุคดิจิตอลนั้น เป็นสิ่งที่ท้าท้ายผู้สอนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการเรียนการสอนที่ไม่เน้น “การสอน” แต่ผู้สอนต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน และเน้นการสร้างคุณลักษณะให้ผู้เรียนได้คิดอย่างวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด เล็งเห็นแล้วว่า “ครู คือจุดเปลี่ยนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” จึงได้จัดโครงการอบรมร่วมกับวิทยาลัยครุศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในหลักสูตร “ครู คือจุดเปลี่ยนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ขึ้น  เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สอนโดยเน้นเนื้อหาเรื่อง การศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยละเอียดทุกขั้นตอนสำคัญ ที่ผู้สอนควรเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับผู้เรียน

 

อ่านต่อ
 
กิจกรรมทัศนะศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย (บาหลี)

 

 

รับจำนวนจำกัด รีบจองก่อง 15 สิงหาคม 2556 นี้

Download ใบสมัคร คลิกที่นี่

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ-จาการ์ต้า–ยอร์คยาการ์ต้า-พระราชวังน้ำ-ถนนมาลิโอโบโร่

04.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G

สายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

06.35 น. ออกเดินทางสู่จาการ์ต้า โดยสายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865

10.15 น.        ถึงสนามบินจาการ์ต้า เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

12.10 น. ออกเดินทางต่อสู่ยอร์คยาการ์ต้า โดยเที่ยวบินที่ GA208

13.30 น.        ถึงสนามบินยอร์คยาการ์ต้า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่เส้นทางท่องเที่ยว

เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ชม “Kraton Yogyakarta” หรือ “พระราชวังสุลต่าน ที่เต็มไปด้วยสิ่ง

ของล้ำค่าในวัง และเครื่องใช้ต่างก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชมวัง

เมกะลัง และเครื่องบรรณาการต่างๆ และห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล้ำค่าสมัยก่อน ประวัติต่างๆ ที่มี

ความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยะธรรมชวา จากนั้นนำท่านชม พระราชวังน้ำ Tamansari

Water Palace เป็นสถานที่พักผ่อนของสุลต่าน ภายในมีสระขนาดใหญ่ เพื่อให้สาวสรรกำนัลในว่ายน้ำ

เล่นเบิกบานสำราญใจ โดยมีอาคารที่ประทับของสุลต่านอยู่ใกล้ๆ สามารถมองเห็นสาวๆ ในสระได้

อย่างชัดเจน ส่วนสระว่ายน้ำของมเหสี และธิดาของสุลต่านจะแยกออกไปต่างหากโดยรอบๆ จะเป็น

สวนขนาดใหญ่ที่ยังคงความสวยงาม นำท่านไปยังถนนสายวัฒนธรรม มาลิโอโบโร่ ซึ่งจำหน่าย

สินค้าหัตถกรรมต่างๆ ของใช้ของฝากทั่วไป เช่น กระเป๋า, เสื้อผ้า, เครื่องจักรสาน, ภาพวาด, ผ้าบาติก

กล่าวได้ว่าเป็นแหล่งรวมงานศิลปะที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากในราคาย่อมเยาว์

ได้ที่นี่อีกด้วย

ค่ำ                รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร

พักที่ SAPHIR HOTEL YOGYAKARTA / JOGJAGATAR PLAZA หรือเทียบเท่า 4*

วันที่สอง       มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-วัดพราหมนันต์-ศูนย์เครื่องเงิน-บาหลี-เดนพาซาร์

เช้า              รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ BOROBUDUR ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร์ เป็นสถูปแบบมหายาน สันนิษฐานว่าสร้างราวคริสต์ศตวรรษที่

7-9 หรือพุทธศักราช 1393 ตั้งอยู่ทางภาคกลางของเกาะชวา บนที่ราบเกฑุ ทางฝั่งขวาใกล้กับแม่น้ำ

โปรโก ห่างจากยอกยาการ์ตา ทางตะวันตกเฉียงเหนือ 40 กิโลเมตร มหาสถูปบุโรพุทโธ อันงดงามนั้น

รังสรรค์ขึ้นด้วยความรักความศรัทธาอย่างเปี่ยมล้นต่อพระพุทธศาสนาของชนชาวศรีวิชัย ประติมากรรมแต่

ละชิ้นได้รับการจัดวางอย่างงดงามลงตัวและมีความหมายอันมีนัยถึงธรรม ธรรมชาติ หรือจักรวาล โดย

สร้างขึ้นจากหินลาวา มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรงด้านฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส

กว้างยาวด้านละ 123 เมตร แต่ละด้านมีบันไดและซุ้มประตูขึ้นสู่มหาเจดีย์ ซึ่งมีทั้งหมด 10 ชั้น ชั้น 1-6

มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนชั้นที่ 7-10 มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม

 

ส่วนฐานของบุโรพุทโธ ประกอบด้วยขั้นบันไดใหญ่ 4 ขั้น กำแพงรอบฐานมีภาพสลักประมาณ 160

ภาพ เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ที่ยังข้องอยู่ในกาม ผูกพันกับความสุข สนุกสนาน ความ

ปรารถนาทางโลกอันไม่รู้จบ ส่วนนี้จัดอยู่ในขั้นกามภูมิ

ในส่วนที่สอง คือส่วนบนของฐานนั้น ผนังทั้งด้านนอกด้านในมีรูปสลักเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ

และชาดกต่างๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ในส่วนนี้ถือเป็นขั้นรูปภูมิ คือขั้นตอนที่มนุษย์หลุดพ้นจากกิเลสทาง

โลกมาได้บางส่วน

ส่วนที่สาม คือส่วนของฐานกลมที่มีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ จำนวน 72 องค์ แต่ละองค์บรรจุด้วย

พระพุทธรูป ตั้งเรียงรายอยู่ 3 ระดับ โอบล้อมพระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สุดยอดของบุโรพุทโธ

จำนวน 72 นั้น หากพิจารณาในทางธรรมแล้วหมายถึง รูป 18 เจตสิก 52 จิต 1 นิพพาน 1 และฐานพระ

เจดีย์ที่เป็นรูปบัวผลิบานนั้นบ่งบอกถึงการรู้ตื่นและเบิกบาน ส่วนพระเจดีย์องค์ใหญ่นั้นภายในไม่ได้บรรจุ

สิ่งใดไว้ อาจสื่อให้เห็นถึงความว่าง อันถึงที่สุดของนิพพานแล้ว ย่อมไร้ลักษณ์ ไร้รูปรอยใดๆ ในส่วนนี้ถือ

เป็นขั้นอรูปภูมิ ที่มนุษย์ไม่ผูกพันกับทางโลกอีกต่อไป

เที่ยง           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม วัดพราห์มนันต์ ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1991

หมู่วิหารแห่งปรัมบานันของฮินดู สร้างเสร็จราวปี 856 เพื่อฉลองชัยชนะของระไก ปีกาตัน (ทายาทผู้

สืบทอดราชวงศ์สันชัย) วิหารปรัมบานัน ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปรัมบานัน ทางทิศตะวันออกของเมืองยอกยา

ปรัมบานันเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบุโรพุทโธ เพราะเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู

ที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย วิหารแห่งนี้มีเทวาลัยหลักขนาดใหญ่ 3 หลังด้วยกัน คือ องค์ประธาน

หลังกลางที่ใหญ่ที่สุด เด่นที่สุด และสูงที่สุด (ประมาณ 47 เมตร) เป็นเทวาลัยที่สร้างขึ้นถวายแด่

พระอิศวรอีก 2 หลังเล็กลงมา แบ่งเป็นเทวาลัยทิศเหนือที่สร้างถวายแด่พระนารายณ์ และเทวาลัยทิศ

ใต้ที่สร้างขึ้นถวายแด่พระพรหม นอกจากนี้ปรัมบานันยังมีเทวาลัยขนาดเล็กรายรอบอีกร่วม 250 หลัง

เป็นองค์ประกอบ รวมไปถึงรูปปั้นรูปสลักอีกมากมาย ซึ่งด้วยความเก่า ความเก๋า ความขลัง ความงาม

ความยิ่งใหญ่อลังการ และความสำคัญแห่งรอยอดีตในศาสนาฮินดู จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์เครื่องเงิน ท่าน

จะได้ชมการสาธิตการทำเครื่องเงินอย่างละเอียด โดยช่างฝีมือที่ประณีต

 

ค่ำ               รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 

20.30 น.      เดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่เดนพาซาร์ โดยเที่ยวบินที่ GA254

22.50 น.      ถึงสนามบินนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ GRAND MEGA RESORT & SPA BALI หรือเทียบเท่า 4*

วันที่สาม          บาร็องแดนซ์–ศูนย์ผ้าบาติก-หมู่บ้านคินตามานี–วัดตัมปะก์ซีริง–ตลาดปราบเซียน–อูบุด

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บาร็อง ด๊านซ์ BARONG DANCE เป็น

เรื่องราวการต่อสู้ระหว่างความชั่วและความดี บาร็อง คือตัวแทน ฝ่ายธรรมะ เป็นสัตว์ในเทพนิยาย มี

ลักษณะเป็นตัวสิงโตผสมมังกรแสดงโดยผู้ชายสองคน ว่ากันว่าเคราของบาร็องมีอำนาจในการรักษาโรค

ต่างๆ ส่วนคู่ปรับของบาร็อง คือรังดา ราชินีแห่งนรก ซึ่งชาวบาหลีรู้สึกหวาดกลัวและให้ความเคารพพอๆ

กัน ตามบทละครบาร็องไม่สามารถปราบรังดาได้อย่างราบคาบเพราะจะต้องมีการถ่วงดุลระหว่างความดี

และความชั่วเสมอ สำหรับชาวบาหลีการแสดงชุดนี้คือภาพสะท้อนการต่อสู้ของชีวิต นำท่านชม ศูนย์

ผ้าบาติก ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสันของผ้า ซึ่งมีความแตกต่างจากผ้าบาติก

ทั่วไป จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่หมู่บ้านคินตามานี ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

 

บ่าย           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ต์ พร้อมชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟบาร์ตูร์

ซึ่งอยู่บริเวณหมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ

ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์นี้ เป็นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอด

ทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือทะเลสาบบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของ ภูเขาไฟดาเนา

บาร์ตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ สมควร

แก่เวลานำท่านสู่ วัดเตียร์ตา อัมปีล TIRTA EMPUL TEMPLE วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคนไทยมักจะ

เรียกกันว่า วัดตัมปะก์ซีริง วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านตัมปะก์ซีริง ตามตำนานเล่าว่า เกอโบ อีวา

มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลักอนุสรณ์สถานในชั่วคืนด้วยเล็บมือตน สิ่งปลูกสร้างนี้

คืออนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวา ประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึ่งจะทำให้กษัตริย์ ราชินี

และนางสนมผู้วายชนม์กลายเป็นเทพเจ้า) ภายในวัดท่านจะได้พบกับ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมี

น้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลา เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตชุบชีวิต

นักรบของพระองค์ สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 ว่ากันว่าน้ำในสระมีอำนาจในการรักษาโรค

ภัยต่างๆ จึงได้มีการต่อท่อออกมาลงในบ่อ ที่ชาวบาหลีนิยมมาชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ หลังจากถวาย

เครื่องบัดพลีแก่เทพเจ้าแห่งสระน้ำแล้ว หญิงและชายจะแยกไปอาบน้ำกันคนละด้าน แม้น้ำจะมาจากแหล่ง

เดียวกันแต่จะมีท่อแยกเพื่อประกอบพิธีกรรมต่างกันไป ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีต

ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร จากนั้นอิสระให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้น

เมืองราคาถูกมากมายเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที่

“ตลาดปราบเซียน” นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดอูบุด ไม่เป็นเพียงย่านที่สำหรับผู้ที่ใฝ่หาเรื่องราวของความ

สุขและเรื่องที่สุนทรีย์ในอารมณ์เพียงเท่านั้น แต่เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่เป็นการเติมเต็มความอิ่มให้การช็อปปิ้ง

เต็มรูปแบบอีกด้วย ตลอดถนนมังกี้ ฟอเรสท์ ที่ทอดยาวผ่านใจกลางอูบุดที่มีความเก่าแก่และใหม่ผสานกัน

อย่างลงตัว ตลาดแก่งนี้สามารถหาซื้อสินค้าประเภทหัตถกรรม ตะกร้าจากหมู่บ้านเทงกานัน และผ้าซุมบ้า

และจะเจอสินค้าประเภทเสื้อผ้าที่มีการตัดเย็บขายแบบทันสมัยและมีสินค้าแบรนด์เนมวางขายแบบหายใจ

รดต้นคอกันได้เลยที่เดียว และหากเป็นสินค้าของฝากเล็กๆ น้อยก็หาได้ไม่ยากเช่นกัน และที่สำคัญหาก

เดินทางเที่ยวในย่านนี้ก็จะมีกลิ่นหอมตลอดถนน กลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหย เทียนหอม ธูปหอม หอมที่

วางขายแทบทุกร้านหากใครที่สนใจสินค้าประเภทนี้ในย่านนี้ไม่ควรพลาดเลยที่เดียว จากตลาดแห่งนี้เดิน

ทางตรงไปที่หัวมุนถนนมังกี้ ฟอเรสท์ก็มีสินค้าวางขายกองๆ อยู่ไม่น้อยเช่นกัน

ค่ำ            รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร

พักที่ GRAND MEGA RESORT & SPA BALI หรือเทียบเท่า 4*

วันที่สี่        วัดเม็งวี–เบดูกัล–ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลันดานู–วิหารตานะห์ล็อต-หาดจิมบารัน

เช้า           รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านสู่ วัดเม็งวี หรือตามัน อายุน Pura Taman Ayun

เป็นวัดที่สำคัญซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2177 ทั้งยังเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของบาหลีอีกด้วย

วัดแห่งนี้เป็นวัดหลวงของราชาแห่งราชวงศ์เม็งวี ความโดนเด่นของวัดแห่งนี้คืออาคารที่มีหลังคาทรงเมรุ

หลายชั้นกว่า 29 แห่ง เป็นการจำลองจักรวาลตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดู ไม่ว่าจะเป็น เจดีย์สูงใหญ่

(เมรุ) ที่สื่อถึงเขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางของจักรวาล หรือสระน้ำที่รอบล้อมวัด เปรียบดั่ง มหาสมุทร

สีทันดร ทั้งยังมีการตกแต่งสวนและการจัดการคูเมืองที่ดีอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เทือกเขาที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี “เทือกเขาเบดูกัล” ผ่านชมไร่ผัก, ผลไม้

เมืองหนาว และหมู่บ้าน ที่สวยงามที่ตั้งอยู่บนเทือกเขา ชมสวนดอกไม้นานาชาติ

เที่ยง          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมปุรา อูลัน ดานู บราตัน Pura Ulun Danu Bratan ที่อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุต

จากระดับน้ำทะเล วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 ชาวเบดูกุลสร้างวัดแห่งนี้เพื่อเป็นที่

สักการะบูชาพระแม่แห่งทะเลทะเลสาบของพวกเขา เดิมทีนั้นวัดนี้ตั้งอยู่ริมน้ำ แต่น้ำในทะเลสาบแผ่

มากว้างขึ้นเรื่อยๆ เลยทำให้วัดนี้มาอยู่กลางน้ำ ด้วยความสำคัญ และทัศนียภาพที่สวยงามของวัดอุลันดานู

ภาพวัดถูกตีพิมพ์ในธนบัตรใบละ 50,000 IDR ด้วย ลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกว่าเมรุ

มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมาก วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบบราตัน Lake Bratan เป็น

ทะเลสาบที่มีมนต์ขลังฉากหลังคือทุ่งนาขั้นบันไดที่ค่อยๆ ลาดต่ำลง เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง ในตอน

เช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี เมาต์อากุง Mount Angung ทาง

ทิศตะวันออกนอก นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่วิหารตานะห์ ล็อต วัดแห่ง

นี้ตั้งอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหินซึ่งเกิดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ หอสีดำและเถาไม้เลื้อยเหนือหน้าผาของ

ตานะห์ ล็อต ชวนให้ระลึกถึงภาพวาดอันประณีตของจีน คูหาที่รายรอบวัดคือที่อาศัยของงูศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่

อย่างสันโดษโดยไม่ถูกรบกวน อนุญาตให้เข้าไปข้างในได้เฉพาะผู้มาสักการะเท่านั้น แต่นักท่องเที่ยว

สามารถขึ้นชมทัศนียภาพที่งามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้บนเขาลูกใกล้กัน สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่

รู้จักในนาม ตานะห์ ล็อต หรือ “ดินแดนในทะเล”

เย็น            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ...อาหารทะเลสไตส์บาหลี+กุ้งมังกร 500 กรัม ท่ามกลาง

บรรยากาศอันแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตย์ตกดินริมชายหาดจิมบาลัน

พักที่ GRAND MEGA RESORT & SPA BALI หรือเทียบเท่า 4*

วันที่ห้า       คณะเยี่ยมดูงาน-เดนพาซาร์–จาการ์ต้า-กรุงเทพฯ

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำคณะเยี่ยมชม และศึกษาดูงานโรงเรียน ระดับอนุบาล,ประถม ในพื้นที่การศึกษา

**เยี่ยมชมโรงแรม และสังเกตการณ์ด้านการศึกษา

**แลกเปลี่ยนความคิดทั้งด้านการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

**ร่วมศึกษาแนวทางและเทคโนโลยีสาระสนเทศพัฒนาทางการเรียนการสอน

**พร้อมรับฟังการบรรยายแนวทางระบบการศึกษาเบื้องต้น

เที่ยง          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

14.55 น.    ออกเดินสู่เมืองจาการ์ต้า โดยสายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA415

15.55 น.    ถึงสนามบินเมืองจาการ์ต้า เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

17.25 น.    ออกเดินทางจากจาการ์ต้า เที่ยวบินที่ GA864

21.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ราคา

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

34,500.-

ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

34,000.-

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

33,500.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

5,500.-

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริหารตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ /  ค่าที่พัก / ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ /  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000.- บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในของกรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลลอดการเดินทาง / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+ค่าทิปคนขับรถ ตลอดการเดินทาง

 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. /

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก

ณ ที่จ่าย 3%

 

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 5,000.- บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 10 วัน

 

หมายเหตุ

กรณีคนไม่ถึง 30 คน ขอปรับราคาค่าบริการ และหากคนไม่ถึง 15 คน ขอยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน

 

Download ใบสมัคร คลิกที่นี่

 
งานอบรมและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

สมาคมครูสังคมประถมศึกษา จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ และจัดอบรมให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่ ๒ ?มีนาคม ๒๕๕๖? ณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรุงเทพมหานคร ?โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านต่อ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 5