The Association of Primary Social Studies Teachers


กุมภาพันธ์ 2011

24 กุมภาพันธ์ 2011

สมาคมครูสังคมประถมศึกษา อบรมสัมมนาหัวข้อ ??สอนสังคมศึกษาอย่างไรให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้? และสนุกกับการคิดวิเคราะห์??วิทยากรโดย อ.อำนวย? พุทธมี ในวันอาทิตย์ที่?? ๒๗? มีนาคม? ๒๕๕๔?