The Association of Primary Social Studies Teachers


กุมภาพันธ์ 2014

19 กุมภาพันธ์ 2014

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม หลักสูตร "ครู คือจุดเปลี่ยน ในศตวรรษที่ 21"

 

 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ  หลักสูตร

“ครู คือจุดเปลี่ยนการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21”


หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 หรือที่เรียกว่ายุคดิจิตอลนั้น เป็นสิ่งที่ท้าท้ายผู้สอนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการเรียนการสอนที่ไม่เน้น “การสอน” แต่ผู้สอนต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน และเน้นการสร้างคุณลักษณะให้ผู้เรียนได้คิดอย่างวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด เล็งเห็นแล้วว่า “ครู คือจุดเปลี่ยนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” จึงได้จัดโครงการอบรมร่วมกับวิทยาลัยครุศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในหลักสูตร “ครู คือจุดเปลี่ยนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ขึ้น  เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สอนโดยเน้นเนื้อหาเรื่อง การศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยละเอียดทุกขั้นตอนสำคัญ ที่ผู้สอนควรเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับผู้เรียน